Nya mål för amyloid beta-medierad toxicitet relaterad till Alzheimers sjukdom
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syfte och mål Målet med projektet är identifiera mekanismer genom vilka aggregat av peptiden amyloid- skadar nervceller vid Alzheimers sjukdom. Projektet syftar även till att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Avdelningen kemi och biokemi, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola (värdmiljö) och Institutionen för Molekylärbiologi, SLU (kvalificerande miljö), samt att meritera forskarassistent Elin Esbjörner Winters (projektledaren) i sin utveckling som forskningsledare. Förväntade effekter och resultat Amyloid- aggregation är ett kännetecken för Alzheimers sjukdom men sambanden mellan uppkomsten av dessa aggregat och nervcellernas degeneration är oklara. Projektet förväntas leda till: 1) ökad förståelse av hur toxiska amyloid- aggregat växelverkar med nervceller och identifiering av cellkomponenter som skadas 2) Etablering av projektledarens forskningsfält och meritering som på sikt kommer leda till en senior forskarposition. Planerat upplägg och genomförande Projektet kommer att dra nytta av kompetens inom analytiska mätmetoder vid Chalmers och kompetens inom molekylär och strukturbiologi, samt geriatrik vid SLU och Uppsala universitet. Projektledaren är anställd vid Chalmers men kommer att arbeta växelvis vid de båda lärosätena för att aktivt leda forskningsprojektet samt ges möjlighet till ytterligare meritering inom biologiska discipliner av gagn för hennes framtida karriär.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-03488
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-06