Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Syfte och mål: Vindbrus dominerar den totala ljudnivån i en lastbilshytt vid körning i konstant hastighet (80-90 km/h). En tyst förarmiljö är en viktig konkurrensfaktor vad det gäller komfort, säkerhet och kvalitet. Det övergripande projektmålet är en fördjupad kunskap och förståelse samt en numerisk metod för att prediktera vindbrus problem. Förväntade effekter och resultat: Det förväntade resultatet av projektet är en grundläggande förståelse om hur bullerkällor genereras på grund av luftflödet kring fordonet samt hur dessa bullerkällor beror på geometri och flödeshastighet. Olika numeriska metoder kommer att utvärderas och den mest lämpliga kommer att tillämpas på problematiska lastbilsområden och experimentellt verifierats. De framtagna metoderna och förståelsen kommer att vara till nytta för att förutse problem tidigt och därmed reduktion av kostnader och utvecklingstid.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01386
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-15