Ojämlikhetens geografier: Mot socialt hållbar regional utveckling
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Detta tvärdisciplinära forskningsprojekt för samman teorier från kulturgeografi, statsvetenskap och planering för att undersöka hur ojämn geografisk utveckling adresseras och hanteras i svensk regionalpolitik och planering. Mycket av samtida regionforskning fokuserar ekonomisk produktivitet och konkurrens. Det här projektet riktar istället fokus mot politiska, demokratiska och socio-rumsliga aspekter av ojämn geografisk utveckling. Ett skäl till att detta är viktigt är att Sverige uppvisar ökande regionala skillnader i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Samtidigt lokaliseras nationella investeringar till regioner och platser med störst tillväxtpotential. Detta tenderar att befästa en ojämn geografisk utveckling. Att Sverige har flera olika institutionella former för regionalt utvecklingsansvar komplicerar frågan ytterligare och gör att förutsättningarna för att skapa regionala utvecklingsstrategier varierar. Regionerna saknar också mandat för att implementera sina strategier då dessa återfinns på lokal nivå, genom det kommunala självstyret, och på nationell nivå, genom infrastrukturinvesteringar. Mot denna bakgrund, och genom jämförande studier i Västra Götaland och Skåne, undersöks hur ojämn regional utveckling adresseras och hanteras i Sverige. Genom samverkan med regionala aktörer har projektet potential att bidra till att en bättre förståelse för hur utvecklingen mot ökande regionala skillnader kan vändas och är av hög samhällelig relevans.

Deltagare

Kristina Grange (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-00953
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-11