Kompetenscentrum katalys KCK
Forskningsprojekt, 2010 – 2013

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2010-2013 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB, Saab Automobile Powertrain AB, ECAPS AB och Haldor Topsøe A/S. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi.

Visionen är att med katalytiska tekniker skapa en bättre miljö. Programmets mål är att KCK skall vara ett interdisciplinärt internationellt etablerat forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. KCK skall ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar och vara en effektiv och attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar. Vidare skall KCK, inom sitt definierade verksamhetsområde, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för industri och annan offentlig verksamhet. En viktig uppgift för centret är att utbilda forskare som är attraktiva för industrin såväl som akademin. KCK skall även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och industri.

Forskningen i KCK är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. I det första programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det andra programmet studeras oxidation av bl.a. kolväten och partiklar. Det tredje programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från EU, Vetenskapsrådet och andra statliga organ eller från industrin. Den breda finansieringen breddar och fördjupar centrets verksamhet.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Teknisk ytkemi

Bengt Andersson

Kemisk reaktionsteknik

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Derek Creaser

Kemisk reaktionsteknik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Hanna Härelind

Teknisk ytkemi

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Krister Holmberg

Teknisk ytkemi

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Louise Olsson

Kemisk reaktionsteknik

Eva Olsson

Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Samarbetspartners

ECAPS AB

Solna, Sweden

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Saab

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Scania CV AB

(Finansieringsperiod saknas)

Volvo Group

(Finansieringsperiod saknas)

ECAPS AB

(Finansieringsperiod saknas)

Chalmers

(Finansieringsperiod saknas)

Volvo Cars

(Finansieringsperiod saknas)

Saab

(Finansieringsperiod saknas)

Energimyndigheten

Projekt-id: 22490-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Haldor Topsoe

(Finansieringsperiod saknas)

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13