Rättvis examination – Stödjande eller styrande av lärande?
Övrigt konferensbidrag, 2013

Rättvis examination – Stödjande eller styrande av lärande? Rundabordssamtal Sheila Galt, MC2, bidrag till KUL 2013 Sammanfattning: Vi samtalar kring de ibland motverkande målsättningarna att rättvist examinera studenters lärande och att styra deras lärande till mer förståelse och djupinlärning. Hjälpmedel vid salstentamina belyses liksom användning av anti-plagiat verktyg. Offentlighetsprincipen och lärares ibland begränsade variation av tentamensfrågor diskuteras. Alla vet att studenter styrs starkt i sitt lärande av examinationens förväntade innehåll och form. [1] För att främja lärande finns mycket kunskap om examinationsformens betydelse. Å andra sidan vet vi att examinationsformen ofta avgör hur rättvis bedömningen anses vara. I denna workshop kommer vi att ställa rättviseaspekter mot den starka styrning av lärandet och reflektera över hur Chalmers traditionella salstentamina stödjer lärandeprocessen. Vi jämför med andra exempel på examinationsformer och begrundar styrningen av lärande som anti-plagiat verktyget Urkund ger. Frågan aktualiseras när regelverk för hjälpmedel vid salstentamina kommuniseras och tolkas. Vilken sorts lärande kan man rimligen examinera på en salstentamen? Finns det lärandemål vi måste examinera på annat sätt – och hur säkerställer vi en rättvis bedömning? Offentlighetsprincipen [2] inverkar på studenters lärandetaktik då gamla tentamensteser, lärarens lösningar och studenters lösningar får varierande grad av spridning och lättillgänglighet. Lärare brottas med behovet att tidseffektivt men rättvist examinera samma lärandemål år efter år. Memorering av andras lösningar premieras ibland oavsiktligt och frestelsen att bära med sig informationen på andra lagringsmedia än hjärnceller kan ibland vara svår. Hjälpmedel vid salstentamina av ”open book” karaktär [3] används av några lärare med motivering att ingenjörens verktyg ska i begränsad omfattning vara tillgängliga när ingenjörsfärdigheter testas. Studenterna får tyvärr ofta reaktionen att en del av lärandet kan skjutas upp till själva tentamensskrivningstiden, då allt ändå går att slå upp. Några lärare har valt att begränsa medförda anteckningar till att inte innehålla lösta tal, vilket har visat sig svårt att få en rättvis kontroll genomförd av tentamensvakterna. Vi har nu även ett regelverk som stipulerar att institutionen ska kunna erbjuda studenter låneexemplar av kursböcker i vissa fall. Allt detta behöver både problematiseras och förankras. Sammanfattningsvis behövs en kollegial diskussion av hur lärandet styrs av examinationsformen med bivillkoret att examinationen måste ske på ett rättvist sätt. [4] Referenser 1. Biggs, J. “Teaching for Quality Learning at University”, 2nd Ed., Open University Press, McGraw-Hill Education, 2003 2. HSV om Offentlighetsprincipen: http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/vanligafragorochsvar/allmannahandlingar.4.5593f6be118cbb45b1b8000134.html 3. Agarwal, P. et. al. “Examining the Testing Effect with Open- and Closed-Book Tests”, Appl. Cognit. Psychol. 22: 861–876 (2008) http://memory.wustl.edu/Pubs/2008_Agarwal.pdf 4. HSV Rapport ”Rättssäker Examination” 2008:36 R http://www.hsv.se/download/18.5dc5cfca11dd92979c480001361/0836R.pdf

Lärande och undervisning

examination

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Josefin Bertilsson

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31