Samarbetsprojekt för effektivare brobyggande
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Den svenska anläggningsbranschen har i ett flertal utredningar fått skarp kritik på grund av dålig produktivitet. Forskning visar på samma tendenser i övriga Europa och USA. Vissa mätningar tyder på att byggandet i den svenska anläggningsbranschen har en kostnadsökning som är dubbelt så hög jämfört med övriga branscher under de senaste 20 åren. Låg produktivitet och låg innovationsförmåga i byggbranschen leder till högre kostnader som inte garanterat ger en högre kvalitet. Trenden behöver vändas så att avkastningen på investeringar i vår infrastruktur ökar! Det första steget är att integrera konstruktions- och produktionsprocesserna, vilket ger kortare ledtider för både planering och uppförande av byggnadsverk. Onödigt långa byggtider orsakar störningar för andra aktörer i samhället. I ett pågående doktorandprojekt, som är ett samarbete mellan Trafikverket, WSP och Chalmers, söks möjligheten till att öka produktiviteten inom den svenska anläggningsbranschen. Huvudspåret är att utveckla och industrialisera brobyggandet. En effektivare byggindustri skapar möjligheter till att generera ett mervärde för samhället där mervärdet exempelvis kan motsvaras av att konstruktioner byggs med högre kvalitet till samma kostnad som idag alternativt samma eller högre kvalitet till en lägre kostnad än idag. Bortsett från rena kostnader bör naturligtvis en effektivare byggindustri också se till att lösningar väljs utifrån ett hållbart samhälle men med bibehållen fokus på produktivitet och innovation. En sådan lösning kan variera från själva processen till konstruktionsdetaljer.

Författare

Daniel P T Ekström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Roland Olsson

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2014 7 58-61

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07