Att avveckla befintliga- och utveckla nya utbildningsprogram utan en kris
Paper i proceeding, 2015

I höst börjar de första studenterna på de nya omgjorda utbildningarna inom Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. De förändringar som genomförs gäller de första tre åren och de utbildningar som idag benämns Väg-och vatten, Byggingenjör samt Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggsektorn. Vi har idag tre populära program som länge har haft högt söktryck. Förändringen har därför inte skett ur en kris som brukligt är, utan anledningen till förändringen är målet att skapa en mer modern utbildning utgående från examensmålen och med tydligare kopplingar och progressioner mellan kurser i programmen. Den kunskap studenterna får i en kurs ska de utveckla och ha nytta av i andra kurser. En röd tråd ska löpa genom hela utbildningen och studenterna ska förstå helheten och sammanhangen En stor förändring är att flera kurser kommer att samordnas mellan programmen. Under de första två åren samläser högskoleingenjörsstudenterna och civilingenjörsstudenterna mycket. Det tredje året gör studenterna ett profilval mot en tydlig yrkesinriktning. För de som valt att studera till civilingenjör finns masterprogram som bygger vidare på profilerna. Inriktningarna har delvis tillkommit för att möta och tillgodose byggbranschen önskemål och efterfrågan av ingenjörer. Förnyelse och kvalitetshöjning genom bland annat tydligare koppling mellan utbildningens innehåll och examensmål. Strävan att förbättra utbildningarna genom att utgå från examensmålen till lärandemål, examination och därefter lärandeaktivitet. Processen har varit iterativ där information och workshops riktade till lärare, studenter och avnämare pågått under 5 år. Idag är programstrukturen klar för årskurs 1 och 2, medan arbete fortfarande pågår med strukturen på profilerna i åk 3. I årskurs 1 finns färdiga kursplaner och lärandeaktiviteter som ska genomföras från och med hösten. Parallellt intensifieras arbetet med att fastställa de sista detaljerna i kursplaner för årskurs 2. På detta sätta fortsätter utvecklingsarbetet i de högre årskurserna parallellt med att programmets första år genomförs.

Författare

Caroline Ingelhammar

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Patrik Höstmad

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Kaj Suneson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Lärande

Samhällsbyggnadsteknik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21