ACD³ - Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv
Bok, 2015

ACD3-processen är ett nyutvecklat ramverk för utvecklingsarbete som synliggör designbesluten genom en tydlig struktur, men som tillåter flexibilitet för att inte hämma nyskapande och innovation. ACD3-processen stödjer en växelverkan mellan designarbete och kravsättning och lyfter fram aktivitetens och användningens roll för utformningen. ACD3-processen bygger på vedertagna teorier och processer inom design, produktutveckling och human factors, men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt för att bättre stödja utvecklingsarbetet. ACD³ är en förkortning av AktivitetsCentrerad Design, och 3:an representerar de tre dimensioner som bygger upp processen: designnivåer, designperspektiv och designaktiviteter. Boken riktar sig både till studenter och till yrkesverksamma ingenjörer och designers.

användarcentrerad design

human factors

produktutveckling

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Interaktionsteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Styrkeområden

Produktion

DOI

10.13140/RG.2.1.1954.4400

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 96

Mer information

Skapat

2017-10-07