Att stödja lärarutveckling i praktiken – med utblick från praktiken på Lärande och Ledarskap
Övrigt konferensbidrag, 2016

Kort sammanfattning: Hur kan man göra rent praktiskt för att stödja lärares utveckling? Vi tar en titt under ytan på våra första två praktikkurser på masterprogrammet MPLOL. Skulle studenters lärande över hela Chalmers gagnas av att deras lärare (bland mycket annat) fått stöd med liknande metoder? Kort abstract: Lärandemålen, aktiviteterna och examinationsmetoderna beskrivs kortfattat för de två 7,5 hp kurserna där mastersstudenter på Lärande och Ledarskap (MPLOL) tränar upp sina praktiska färdigheter som gymnasielärare. Dessa verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kurser är förlagda till speciellt utvalda övningsskolor i trakten, där studenterna vägleds av gymnasielärare som erbjuds en handledarutbildning på 7,5 hp på Chalmers. Dessutom får studenterna stöd av två mästarlärare, yrkesverksamma gymnasielärare som anställs på deltid under två år på Chalmers. Institutionen MC2 ger dessa tre kurser, där jag själv agerar examinator och kursansvarig lärare. Under presentationen kommer jag att lyfta fram några delar av innehållet och metodiken i dessa två VFU kurser som skulle kunna inspirera till vidareutveckling av Chalmers egna lärarkår. Några aspekter liknar det som idag redan ingår i paketet med 15 hp som utgör ”Diploma of Higher Education”, den formella pedagogiska utbildningen som erbjuds Chalmers lärare. Ytterligare några aspekter liknar arbetsmetoder som Chalmers pedagogiska utvecklare (peduler) använder vid stöd till enskilda lärare. Viceprefekter för grundutbildning och programansvariga kan finna metoder här som kan anpassas till utvecklingsaktiviteter för ”sina” lärargrupper. Det är min förhoppning att inspiration även kan hämtas ur presentationen för att stödja ”självhjälp” och kollegialt utbyte till gagn för Chalmerslärares egen utveckling. Återkommande strukturerad observation i den verkliga undervisningssituationen (auskultation) är ett starkt drivande verktyg som används flitigt på VFU-kurserna. Detta är relativt enkelt att implementera kollegor emellan. Lärandeaktiviteterna på VFU-kurserna inkluderar, förutom övningsundervisning och auskultation, även en rad andra aktiviteter. Vid minst ett tillfälle under varje kurs får studenterna spela in sina lektioner och utvärdera filmerna tillsammans med sina handledare i relation till utvalda lärandemål. Studenterna skriver en strukturerad loggbok till stöd för kommunikationen med mästarlärarna. Situationer som sällan uppstår men ändå behöver förberedas inför yrkeslivet som lärare får tränas med ”torrsim” via seminarier och inlämningsuppgifter. Exempel på dessa är etiska dilemman, konflikthantering och specialpedagogik. En återkommande problematik för både gymnasielärare och Chalmerslärare är det breda spektrum av förkunskaper och fallenhet man möter i en klass. Att kunna stödja de svagaste och utmana de starkaste är ett explicit lärandemål som studenterna jobbar med. Ledarskap i klassrummet betonas och studenterna får träna metoder att aktivera eleverna under ”genomgångar”, metoder som med fördel kan användas för att aktivera Chalmersstudenter under föreläsningar. VFU-kurserna heter Lärande och Ledarskap i praktiken 1 och 2 (CIU207 och CIU212). I den första kursen fokuserar studenterna på matematikundervisning och i den andra på antingen fysik- kemi- eller teknikundervisning, beroende på vilket program de går på Chalmers. Examinationen i kurserna ger graderade slutbetyg (underkänt, 3, 4 eller 5) där mycket av input till betyget kommer ifrån handledarens utvärdering samt två olika lektionsbesök av mästarlärare och examinator. Kvalitet på skriftliga inlämningsuppgifter samt kommunikations- och reflektionsförmåga i loggboken ligger också till grund för betyget. Totalt under dessa två kurser har studenterna ett obligatorium på 50 timmars egen övningsundervisning och 30 timmars auskultation. Vi har idag en klass på 19 studenter som går först året tillsammans (14 MPLOL och 5 KPLOL, kompletterande pedagogisk utbildning). MPLOL startade 2011, och studenterna blir både gymnasielärare och civilingenjörer. Ungefär en tredjedel av de som gått ut programmet arbetar nu som gymnasielärare.

auskultation

lärarutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31