Jordbrukets ekosystemtjänster. Från koncept till gårdsbaserade indikatorer
Rapport, 2016

Ekosystemtjänster kan definieras som de nyttigheter, i vid bemärkelse, som naturens ekosystem ger oss människor. Det stora forskningsprojektet Millennium Ecosystem Assessment som initierades av FN är en milstolpe som satte begreppet ekosystemtjänster på den politiska agendan på tidigt 2000-tal. Det markerar också startpunkten för en snabbt expanderande vetenskaplig verksamhet inom området. Syftet med föreliggande rapport är att beskriva jordbrukets ekosystemtjänster och undersöka vilka existerande förslag på indikatorer för ekosystemtjänster som finns i den vetenskapliga litteraturen och som kan vara användbara på gårdsnivå där besluten om produktion och markanvändning tas. Denna rapport, som baseras på en litteraturgenomgång genomförd i början av 2015, ger en kort introduktion till begreppet ekosystemtjänster med utgångspunkt från definitioner i litteraturen och utvecklingen inom området. Den skiftande terminologin inom området tas upp liksom olika begrepp och steg som är nödvändiga vid en kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster. Förståelse om dessa begrepp är viktig vid tolkning av befintliga indikatorer såväl som vid utveckling av nya. Rapporten ger exempel från litteraturen på indikatorer för ekosystemtjänster och konstaterar att dessa företrädesvis är utvecklade för större skalor som t ex landskap, region eller kontinent. Indikatorer som är framtagna för ekosystemtjänster på gårdsnivå förekommer mindre ofta i litteraturen. Rapporten diskuterar möjligheter och svårigheter kopplade till att utveckla och använda indikatorer för ekosystemtjänster på gårdsnivå och konstaterar att tillgången på data är en utmaning men att det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla indikatorer som kan vara meningsfulla på gården. Vissa ekosystemtjänster har dock större relevans för landskapsnivån än för gårdsnivån och en utveckling av indikatorer för dessa ekosystemtjänster utgör en särskild utmaning eftersom systemgränserna är svårdefinierade. Indikatorer för ekosystemtjänster kan dels användas inom gården som underlag för att följa upp olika åtgärder, dels för att kommunicera kring gårdens produktion av olika ekosystemtjänster till aktörer i produktkedjan eller gentemot myndigheter och beslutsfattare. Vid utveckling av indikatorer för ekosystemtjänster i jordbruket behöver indikatorernas syfte, användningsområden och intressenternas behov klargöras och beaktas. När ekosystemtjänster bedöms är det viktigt att involvera olika intressenter, inte minst när man behöver bedöma avvägningar mellan olika typer av ekosystemtjänster vilket kan kräva engagemang och beslut på flera olika samhällsnivåer

Författare

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Birgit Landquist

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Pernilla Tidåker

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07