Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse: En studie av ett miljonprogramsområde
Rapport, 2017

Många bostadsföretag står inför renovering och förnyelse av miljonprogrammets bostads-områden. Det finns tekniska behov av upprustning, och nationella mål om energibesparing-ar. Samtidigt är det många bostadsområden där de boende har en låg betalningsförmåga för de ökade utgifter som en renovering kan medföra. Utmaningar vid renovering av miljonprogrammet har utpekats tidigare men få studier har ingående följt processen då en renovering genomförs. Den här rapporten beskriver en lång och innehållsrik process där ett allmännyttigt Bostadsföretag planerar för en renove-ring av ett bostadsområde i stadens utkanter. Studien belyser processens olika steg, hur beslut tas och mål formuleras, samverkan och konflikter mellan värden, mål och medver-kande samt undersöker möjligheten för affärsmodeller för en hållbar renovering. Studien bygger på intervjuer, observationer och deltagande vid möten och aktiviteter. Från att ha projekterat för en större dyrare omvandling av den befintliga bebyggelsen landar Bostadsföretaget i planer för en mindre omfattande insatts begränsad till klimatskalet och utemiljön. Under processens lopp sker många omstarter som både är kostsamma och slitsamma för företagets personal. Projektet har saknat en tydlig målbild och förankring i det egna företaget och bland de boende. Dialogarbetet kom igång först en bit in i processen och efter flera omstarter. Personalen har bytts ut under projektets gång samtidigt som det har saknats dokumentation från de tidigare skedena i processen. Projektets förutsättningar har också ändrats under processens gång, bland annat genom nya politiska direktiv om möjligheten att bo kvar efter en renovering. Stadsdelen är av staden utpekad som ett prioriterat område för utveckling och kommunen har efterlyst en helhetssyn kring utvecklingen och ett samarbete mellan stadens olika bolag och kontor. Från Bostadsföretagets sida har det funnits förhoppningar om en större utveckling av stadsdelen som skulle kunna lyfta området och göra det attraktivt för nya investeringar. Den planerade renoveringen var tänkt att ske parallellt med nyproduktion i området. Samarbetet mellan dessa aktörer har varit svår att genomföra i praktiken. Slutsatser från studien summeras i ett antal rekommendationer avseende behovet: att styra upp renoveringsprocessen, definiera ramar och ställa upp mål och delmål, dokumentera, att använda befintliga verktyg och kunskap, samt tilldela ansvar och roller. Vidare lyfts det positiva i att involvera de boende fram. Slutligen presenteras ett förslag på en modell för att skapa en affär av renoveringen baserad på värdeskapande aktiviteter. Även om slutsatser-na enbart bygger på ett fall bedöms de ha ett allmänt värde då många bostadsföretag och bostadsområden står inför liknande utmaningar vid renovering.

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Kristina Norling Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2015-11-01 -- 2017-09-30.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27