Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem: Slutrapport
Rapport, 2019

Projektet Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem har studerat hur olika aktörer kan agera som intermediärer i innovationsspridningsprocessen och därigenom bidra till att hantera de utmaningar som uppstår vid investeringar i förnybar elproduktions-teknik. Projektets syfte har dels varit att utveckla kunskap om vilka typer av intermediärer som är involverade i investeringar i förnybar elproduktionsteknik och vilka roller de spelar och dels att undersöka om intermediärer kan användas som styrmedel för att öka investe-ringarnas omfattning och kvalitet. Projektet har omfattat flera delstudier: en kartläggning baserad på registerdata; intervjubaserade studier av projekteringsbolag inom sol och vind samt olika kommunala intermediära aktörer; longitudinella fallstudier av en projektutveck-lare inom sol och sex storskaliga sol- och vindprojekt; samt ett kvantitativt ”choice experi-ment”. Sammanfattningsvis visar dessa studier att (a) det finns ett ekosystem av olika slags intermediärer; (b) intermediärerna utför en mängd olika aktiviteter (framförallt på projektni-vån); (c) deras avvägningar, prioriteringar och styrmodeller är förknippade med vissa risker för enskilda projekt och energisystemet som helhet; och (d) det finns flera fördelar, men också vissa utmaningar, med att använda intermediärerna som ett styrmedel för att öka och förbättra investeringarna i förnybar elproduktionsteknik.

transfer

koordinering

broker

funktion

intermediär

solceller

roll

matchmaking

vindkraft

förnybar energi

Författare

Anna Bergek

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem

Energimyndigheten (40642-1), 2015-08-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-18