Doktorandhandledning på distans – utmaningar, möjligheter och strategier
Rapport, 2020

I denna text redogörs för resultatet av en enkel litteraturstudie med fokus på förutsättningarna, möjligheterna, och utmaningarna som distanshandledning/virtuell handledning av doktorander innebär, utifrån doktorandens såväl som för handledarens perspektiv. Av särskilt intresse för undersökningen var också att identifiera konkreta strategier som kan tänkas främja god kvalitet i samband med distanshandledning. Resultatet av studien – utmaningarna med distanshandledning förefaller vara fler än möjligheterna – speglar i stor utsträckning det ”barriär”- och ”problem”-narrativ som är framträdande i forskningslitteraturen. Fördelarna med distanshandledning framställs i huvudsak utifrån möjliggörande teknikutveckling i form av, t ex, informations- och kommunikationsplattformar och de positiva effekter som kan följa av medveten och strategisk användning av sådan teknik. Nackdelarna med distanshandledning beskrivs t ex utifrån problematik kopplat till distansering och isolering, kommunikation, återkoppling och bristen på institutionellt stöd för handledare. Att identifiera strategier för att adressera utmaningarna och/eller kapitalisera på möjligheterna med distanshandledning är komplext – det verkar saknas egentliga belägg för att sådana strategier fungerar. Allmänt hållna råd om goda praktiker finns det däremot gott om i litteraturen, och ett representativt urval om tio sådana råd att beakta i samband med distanshandledning presenteras.

forskarutbildning

distanshandledning

råd

virtuell handledning

strategier

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Utgivare

Vetenskapens kommunikation och lärande

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-08