Programmering för lärande i matematik – beskrivning av ett forskningsprojekt
Paper i proceeding, 2021

Här presenteras ett nyligen påbörjat forskningsprojekt med det övergripande syftet att bidra till forskningen kring den pågående implementeringen av programmering i gymnasieskolans matematik, genom att undersöka på vilka sätt programmering kan erbjuda möjligheter för lärande i matematik jämfört med en mer traditionell undervisning. Med utgångspunkt i Chevallards teori om didaktisk transposition undersöker vi dels hur verksamma lärare tillämpar programmering i matematikundervisning samt vilka möjligheter, utmaningar och svårigheter de identifierar, dels hur elevers kunskaper i matematik kan utvecklas med hjälp av programmering. Ett övergripande mål är att lägga grunden för långsiktig och hållbar samverkan mellan universitetet och skolan via lärarutbildningen.

Mathematics education

Upper secondary school

Teacher education

Programming

Författare

Johanna Pejlare

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Skrifter från SMDF

1651-3274 (ISSN)

Vol. 15

The twelfth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Madif12
Växjö, Sweden,

Ämneskategorier

Didaktik

Annan matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-05