Superisolerande puts för renovering och nybyggnation
Rapport, 2022

Putsade fasader tillhör den vanligaste typen av fasadmaterial i flerfamiljshus i Sverige motsvarande 27 % av fasadarean. Bristande energiprestanda och inomhusklimat är bland de vanligaste anledningarna till renovering av dessa byggnader. I detta projekt studeras olika kommersiella putsblandningar med aerogelpartiklar. Gemensamt för dessa är att de når en värmeledningsförmåga på 0,028–0,048 W/(m·K). Fokus i projektet har varit på att ta fram data för att kunna göra hygrotermisk riskbedömning (kopplad fukt och värme), med fokus på den hygrotermiska prestandan, långtidshållbarhet och kompatibilitet mellan aerogelputs och andra material i murade tjockputskonstruktioner. Planering för pilotstudier av vattenbesprutning (för att simulera regn) och uttorkningsförsök av väggprototyper i laboratorium är genomförd och försöken är pågående. Vidare påbörjades fältförsök under hösten 2021 baserat på hygrotermiska beräkningar. En yttervägg isolerades med 4 cm utvändig aerogelputs. Utomhusklimatet och fuktnivåerna i aerogelputsen mäts kontinuerligt genom givare monterade på strategiska platser. Dessa resultat ska sammanställas för att, tillsammans med resultat från beräkningar och försök i laboratorium, ge underlag till rekommendationer och riktlinjer för typiska väggkonstruktioner.

fältförsök

renovering

aerogel

beräkning

Puts

labbförsök

vägg

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Energimyndigheten (2018-006152), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Husbyggnad

Styrkeområden

Energi

Utgivare

Energimyndigheten

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13