Superisolerande puts för renovering och nybyggnation
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Detta projekt syftar till att utreda och vidareutveckla lösningar med en ny typ av puts som innehåller aerogelpartiklar. Energibesparingspotentialen är mycket stor då 27 % av Sverige flerfamiljshus idag har en putsad fasad. Puts används framförallt som vattenavledande skikt och skyddar den ofta oisolerade konstruktionen. Med en isolerande aerogelputs kan en avsevärd effekt fås på byggnadens energianvändning där U-värdet kan minska med 70 % med ett 5-6 cm tjockt putslager. Om 10 % av Sveriges putsade hus (tegel- och lättbetongstomme) utrustas med aerogelputs kan cirka 77 GWh sparas årligen. Projektet består av laboratorieförsök, hygrotermisk modellering och fältförsök. Målet är att ta fram rekommendationer för hur aerogelputs kan används i Sverige. Effekten av temperatur, luftfuktighet, alkalinitet och mekaniska belastningar på livslängden hos aerogelen bedöms, samt fukt- och värmeegenskaper i olika aerogelputs anpassade för byggnader, simuleras och mäts i laboratorium och i fält.

Deltagare

Pär Johansson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Ali Naman Karim

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2018-006152
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-05