Proaktiv bedömning av kognitiva och mentala arbetsbelastningskrav och resurser i manuell montering - PreKo-modellen
Rapport, 2021

Projektet ”Modell för prediktiv bedömning av kognitiv belastning” (”PreKo”, dnr. 170018) genomfördes 2018-2021 och syftade till att sammanställa vetenskaplig och empirisk kunskap om kognitiv och mental belastning i sammanhanget taktad industriell montering av komplexa produkter. Målet var att skapa underlag för rådgivning kring utformning av såväl monteringsuppgifter och instruktioner som av monterbara komponenter.

Föreliggande rapport ger översiktliga resultat av projektet ”Modell för prediktiv bedömning av kognitiv belastning - PreKo”. Detaljerade resultat återges i separata vetenskapliga publikationer. Det praktiska slutresultatet av projektet är en framåtsyftande, holistisk och systemorienterad ”bedömningschecklista” som vi kallar PreKo-modellen. Denna modell stöttar olika roller i tillverkande företag i att kartlägga möjliga kognitiva/mentala 
sund och lagom utmanande belastning, som främjar montörernas trivsel och motivation i arbetet samt hög monteringskvalitet. Modellen och det tillhörande verktyget ”PRECO I” är tänkt att hjälpa företag att analysera förutsättningarna för montörers välmående och prestation samt identifiera krav och resurser från ett flertal systemnivåer (konstruktionen, monteringsstationen, produktionsflödet, inlärning och instruktioner, arbetslaget och övriga krav/resurser). För att få insikt i alla dessa aspekter, som ibland är organisatoriskt och geografiskt separerade på vissa företag, förespråkar modellen att ett flertal bedömare som representerar olika roller (erfaren montör, oerfaren montör, konstruktör, produktionsberedare och ergonom/arbetsmiljöansvarig) för att genomföra bedömningen. Eftersom checklistan bygger på litteraturstudier och en intervjustudie så syftar modellen i nuläget inte till att kvantifiera och mätakognitiv/mental belastning; i stället bör modellen användas som ett praktiskt orienterande scanningverktyg.

Projektet utfördes av ett kärnteam av forskare kopplade till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Projektet omfattade en informell litteraturstudie; en intervjustudie med tre industriella företag; medverkande i ett flertal forum där företagen och andra intressenter delgavs preliminära resultat löpande 
under projektet; samt ett antal konferenspresentationer och vetenskapliga publikationer.

Covid 19-pandemin under våren 2020 till hösten 2021 påverkade delvis projektets genomförande, dock endast till lindrig grad. Några planerade intervjustudier behövde ställas in pga. utbrottet, som begränsade möjligheten att kunna ta nya intervjupersoners tid i anspråk. Dock gjorde forskarlaget bedömningen att det insamlade antalet intervjuer (75 totalt, varav 50 med montörer och resten med konstruktörer och beredare) totalt sett är tillräckligt för att understödja våra resultat och slutsatser, med givna förbehåll om att studien är i huvudsak kvalitativ och att fokuset hålls på kognitiv och mental belastning hos montörer på industriella monteringsföretag. Vissa personalrelaterade omständigheter och ett internt ekonomiskt sparbeting på Chalmers Tekniska Högskola under 2019-2021 påverkade också delvis projektets bemanning och genomförande, men anställning säkrades för kritiska projektmedlemmar fram till projektets verksamhetsslut.

mental belastning

tillverkningsindustri

kognitiv ergonomi

kognitiv belastning

montering

Författare

Cecilia Berlin

Design & Human Factors

Modell för prediktiv bedömning av kognitiv belastning – PreKo

AFA Försäkring (dnr 170018), 2018-02-01 -- 2021-10-01.

AFA Försäkring (dnr 170018), 2018-02-01 -- 2021-01-01.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Hälsa och teknik

Utgivare

AFA Försäkring

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-23