Inventering av kunskapsbehov i byggbranschen med hänsyn till explosioner i en förtätad stadsmiljö
Rapport, 2020

Med syfte att frigöra attraktiv markyta för vidare bebyggelse finns det på många orter idag ett önskemål att genomföra en förtätning av den befintliga stadsmiljön. En sådan förtätning resulterar dock i minskade avstånd mellan byggnader och transportled, vilket medför ökade krav med hänsyn till bland annat explosioner. Hantering av explosioner i en förtätad stadsmiljö kan övergripande sägas bestå av tre delområden – riskhantering, explosionslast samt strukturrespons. I en explosionssituation har alla dessa delområden en avgörande inverkan på den slutliga utformningen av närliggande byggnader och för att erhålla en bra helhetslösning krävs att delområdena hanteras som en sammanhängande enhet. Detta gör att problematiken blir tvärvetenskaplig och därmed också mer komplex. I dagens hantering av explosioner finns det dock bety-dande brister inom samtliga delområden, något som till stor del beror på att kompe-tensen om explosioner i byggbranschen är otillräcklig.

Ett övergripande syfte med detta arbete har varit att bidra till en ökad nationell kom-petens om explosioner samt explosionsbelastade strukturer. Detta har gjorts genom att inventera och sammanställa aktuella frågeställningar, behov samt specifika tillämp-ningsområden som för branschen är kopplade till explosioner i en tät stadsmiljö. Målet med arbetet har varit att skapa ett underlag för ett framtida, större samverkans-projekt, vilket närmare kan studera hur identifierade frågeställningar bör hanteras. Arbetet har genomförts via en kombination av litteraturstudier och intervjuer. De senare har utgjort en central del av arbetet och dessa har genomförts med personer av varierande bakgrund i byggbranschen, vilka på olika sätt har en nära anknytning till explosioner i en förtätad stadsmiljö. Som komplement till detta presenteras även författarnas funderingar kring frågor kopplade till explosionslast och strukturrepsons.

Av utförd inventering kan konstateras att det råder konsensus bland de intervjuade om att det i branschen finns ett stort behov av ökad kunskap om explosioner. Vilka behov som identifieras varierar dock eftersom de intervjuade har olika roller. Ett samstäm-migt önskemål finns dock i form av att en branschgemensam handbok bör tas fram som kan användas som stöd vid hantering av explosionsbelastning. En viktig uppgift för en sådan handbok blir då att främja samverkan mellan olika kompetenser kring explosion – särskilt den mellan riskanalytiker och konstruktör – samt att den bidrar till en ökad koppling mellan explosionslast och konsekvens mot omgivningen. Hand-boken behöver vidare behandla samtliga delområden och kan lämpligen ges ut av Trafikverket i en form liknande den som Trafikverkets projekteringshandböcker.

kunskapsbehov

förtätad stadsmiljö

byggbranschen

explosionslast

explosioner

riskhantering

strukturrespons

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Norconsult AB

Anders Ansell

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mikael Hallgren

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tyréns AB

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Impulsbelastade betongkonstruktioner

Trafikverket (TRV2018/58807), 2018-08-13 -- 2019-08-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: ACE 2020:16

Utgivare

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-08