PLACED - Place- and Activity-Centric Dynamic Library Services

Syftet med PLACED är att utveckla offentliga digitala tjänster som stödjer omvandlingen av bibliotek från statiska till dynamiska urbana kunskapshubbar. Målet är att utveckla en ny typ av plats- och aktivitetscentrerade digitala bibliotekstjänster som fångar kunskap som genereras genom aktiviteter och göra dem till en del av bibliotekets samling. Detta möjliggör skapandet av en ständigt föränderlig bibliotekssamling som utvecklas tillsammans med brukarna genom urbana aktiviteter och kunskapsgenerering. Den förväntade effekten av PLACED är att stödja bibliotekens övergång till en urban plats som erbjuder nya digitala tjänster för att stödja gemensam kunskapsutveckling över socio-kulturella klyftor och ökar kapaciteten för staden att svara på lokala utmaningar genom att utveckla nya digitala tjänster som stödjer planering och genomförande av aktiviteter, fångar kunskap som genereras i aktiviteter och därmed utökar bibliotekets samling, och gör det möjligt för medborgare som använder biblioteket att undersöka och få tillgång till plats- och aktivitetsspecifika kunskaper. I projektet kommer vi att använda en användarfokuserad medskapande metod som kopplar ihop forskningsinstitutioner, bibliotek, medborgare, och näringslivet för att förstå användarnas behov och utveckla tillgängliga och användbara tjänster. Projektet kommer att utveckla och utvärdera demonstratorer som visar potentialen hos plats- och aktivitetscentrerade bibliotekstjänster, och sprida denna kunskap till bibliotek, beslutsfattare, medborgare, forskare och teknikleverantörer i hela Europa.

Participants

Eva Eriksson (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Interaction Design (Chalmers)

Sofia Serholt

Doktor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Interaction Design (Chalmers)

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Interactive Institute Swedish ICT AB

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2019 with 3,066,466.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Project Web Page

http://placedproject.eu/

Latest update

2018-02-08