PLACED - Place- and Activity-Centric Dynamic Library Services
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Syftet med PLACED är att utveckla offentliga digitala tjänster som stödjer omvandlingen av bibliotek från statiska till dynamiska urbana kunskapshubbar. Målet är att utveckla en ny typ av plats- och aktivitetscentrerade digitala bibliotekstjänster som fångar kunskap som genereras genom aktiviteter och göra dem till en del av bibliotekets samling. Detta möjliggör skapandet av en ständigt föränderlig bibliotekssamling som utvecklas tillsammans med brukarna genom urbana aktiviteter och kunskapsgenerering. Den förväntade effekten av PLACED är att stödja bibliotekens övergång till en urban plats som erbjuder nya digitala tjänster för att stödja gemensam kunskapsutveckling över socio-kulturella klyftor och ökar kapaciteten för staden att svara på lokala utmaningar genom att utveckla nya digitala tjänster som stödjer planering och genomförande av aktiviteter, fångar kunskap som genereras i aktiviteter och därmed utökar bibliotekets samling, och gör det möjligt för medborgare som använder biblioteket att undersöka och få tillgång till plats- och aktivitetsspecifika kunskaper. I projektet kommer vi att använda en användarfokuserad medskapande metod som kopplar ihop forskningsinstitutioner, bibliotek, medborgare, och näringslivet för att förstå användarnas behov och utveckla tillgängliga och användbara tjänster. Projektet kommer att utveckla och utvärdera demonstratorer som visar potentialen hos plats- och aktivitetscentrerade bibliotekstjänster, och sprida denna kunskap till bibliotek, beslutsfattare, medborgare, forskare och teknikleverantörer i hela Europa.

Deltagare

Eva Eriksson (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Sofia Serholt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Samarbetspartners

Aarhus kommuns bibliotek

Aarhus, Denmark

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

Bibliothèque Municipale de Lyon

Lyon, France

ENSSIB

Lyon, France

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Interactive Institute Swedish ICT AB

Göteborg, Sweden

Université de Lyon

Lyon, France

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-01553
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://placedproject.eu/

Senast uppdaterat

2018-03-20