Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)
Research Project , 2018 – 2021

På grund av den rådande urbaniseringstrenden fokuserar många städer idag på förtätning. Detta byggande i staden genererar betydande logistikflöden som också är kopplat till utsläpp, olyckor, buller och trängsel. Syftet med MIMIC är att visa hur ett koncept för Smart Governance inom bygglogistik kan användas som ett hjälpmedel i bygg- och stadsplaneringsprocesser för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser och på så sätt reducera negativa effekter från urbana byggarbetsplatser på den omkringliggande miljön och göra staden mer attraktiv.

Participants

Monica Billger (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-03-29