Är förankringskapaciteten tillräcklig i broar med rostande armering?
Magazine article, 2012

I denna studie har förankringskapaciteten för naturligt korroderad armering undersökts experimentellt. Provkropparna som använts är från kantbalkar på Stallbackabron i Trollhättan. Balkarna uppvisar olika grad av korrosionsskador, från inga tecken alls på korrosion, till omfattande sprickor och täckskiktsspjälkning. Balkarna provades i fyrpunktsböjning, upphängda med indirekta stöd. Vid belastning erhölls förankringsbrott efter att sneda skjuvsprickor bildats. Vid försöket mättes last, ändglidning och nedböjning. Försöksresultaten skall användas för att öka vår kunskap om verkningssätt och bärförmåga hos betongkonstruktioner med korroderad armering. Framförallt kompletterar den tidigare kunskap inom området genom att korrosionen har skett på naturligt sätt.

förankring

Naturlig korrosion

armering

betong.

vidhäftning

Author

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Mario Plos

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kamyab Zandi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Mohammad Tahershamsi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 104 7 17-19

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Reliability and Maintenance

More information

Created

10/7/2017