Framtidsbilder för samhällsbyggnad
Report, 2006

Framtidsbilder för samhällsbyggnad 2020 De kommande 15 åren står institutionen för Bygg- och miljöteknik inför stora förändringar. Därför har institutionen initierat projektet Framtidsbilder 2020 där man engagerat en framtidspanel bestående av elva yngre disputerade forskare. Arbetet inleddes med ett breddgruppsmöte där 110 personer representerande institutionens personal och studenter deltog. Vid mötet identifierades ett antal trender och osäkra utvecklingar som påverkar framtiden inom samhällsbyggnadsområdet. Deltagarna bidrog också med idéer till en önskvärd utveckling, vilket har sammanställts och utgör grunden till en gemensam önskvärd framtid/vision för institutionen. Materialet från breddgruppsmötet har bearbetats av Framtidspanelen och resulterat i fyra scenarier som beskriver hur samhällsbyggnadsområdet kan se ut år 2020. Syftet med framtidsbilderna är att de ska vara vägledande för institutionens beslut och förhållningssätt under de kommande åren. Fyra scenarier Turning Torso Samhället präglas av en ekonomi som är på uppgång, och av ett nytänkande och öppet samhälle. Materiell status och individualism är viktigt. Detta leder till en hög arbetsbelastning samt krav på exklusiva varor av hög kvali-tet. Det finns en stor medvetenhet om miljöpåverkan och klimatförändringar och lösningarna för att klara energiförsörjningen är innovativa. Eco-metropolen Det sveper en grön våg genom dagens samhälle. Under de senaste 15 åren har vi insett att jorden skall vara en bebolig plats även åt dem som kommer efter oss. Vi söker ständigt efter nya, mer förfinade metoder att tillvarata de resurser vi har. Samhället och individen är i balans. Ekonomin är god och vi är miljömedvetna, trygga och integrerade. Nytänkande premieras och icke- materialistiska värderingar står högt i kurs. Vi tänker individuellt, men agerar mer än gärna för kollektivets bästa. Utbildning är gratis Trädgårdsstaden Ett samhälle där vi lärt oss hantera stress, men känner oss otrygga och helst umgås i slutna sociala sammanhang. Vi bor enkelt inne i stan, eller gärna på landsbygden nära storstäderna. Minskade behov av högutbildade i samhället gör att vi har svårt att rekrytera studenter till teknikutbildningar. Det traditionella tankesättet leder till kulturkrockar med företag och personer från andra länder. Gated communities Försämrad ekonomi och ökad egoism har lett fram till ett stressat, otryggt och segregerat samhälle. Accelererande klimatförändringar och ökad miljö-påverkan skrämmer oss, men trots det åtgärdar vi inte problemen, utan koncentrerar oss på konsekvenserna. Arbetslöshet i samhällsbyggnadssek-torn leder till sänkt status för samhällsbyggaren. Vi har därför svårt att rekrytera studenter, och även forskningen har låg status.

Author

Patrik Andersson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Ulf Boman

Johan Funehag

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Pernilla Gluch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Anders Kullingsjö

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Pontus Larsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Anders Lindvall

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Sebastien Rauch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Paula Wahlgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Subject Categories

Civil Engineering

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2006:3

More information

Latest update

11/5/2018