Flytt i samband med renovering: Preliminära resultat från en pilotstudie
Report, 2019

En stor andel flerfamiljshus har idag uppnått en ålder som gör att de står inför mer eller mindre omfattande renoveringar. Samtidigt saknas det kunskap om hur dessa renoveringar påverkar hyresgästerna. I rapporten presenteras en pilotstudie som har målet att utveckla en metod för studier av flytt och kvarboende i samband med renovering. Huvudfråga i denna pilotstudie är varför hyresgäster väljer att flytta i samband med renovering. Studien har som fokus 34 identifierade renoveringsprojekt som ägs av tre större allmännyttiga bostadsföretag i Göteborg. Alla hyresgäster som säger upp sin lägenhet för att göra ett internt byte, byta hyresvärd eller köpa sig en bostad i de fastigheterna söks upp för en intervju. Studien täcker in avflyttande hyresgäster från det datum att en renovering först kommuniceras och upp till två år efter färdig renovering. Utöver det skickas en enkät till de som valt att bo kvar eller flyttat in efter renoveringen ungefär sex månader efter färdigställd renovering. I pilotstudien har 34 intervjuer genomförts med avflyttande hyresgäster varav 15 vid personliga möten och 19 via telefon. Samtidigt har 35 hyresgäster som valt att flytta under samma tid inte kunnat nås eller avböjt att delta i studien. Av de 34 hyresgäster som valt att flytta är det bara en fjärdedel där det finns ett samband med renoveringen. Istället är det orsaker kopplat till familj, arbete och önskemål om en annan bostad som ligger bakom de flestas flytt. Av de nio avflyttningar som kan kopplas till en renovering så har renoveringen i fem fall varit direkt avgörande för flytten. I övriga fall har renoveringen istället blivit ett tillfälle eller en push att söka ett annat boende. Av de fem fall som direkt kan kopplas till renoveringen är det två som har med hyreshöjningar att göra och tre som har med oro inför evakuering och störning i samband med renovering att göra. Att flera boende väljer att flytta på av grund av oro före en renovering pekar på möjligheter att förbättra information och kommunikation i samband med en renovering. Samtidigt skickades en enkät till två avslutade faser av två skilda renoveringsprojekt med 113 svar eller en svarsfrekvens på 29 procent. Den statistiska analysen av enkätresultaten består av bivariata korstabeller inklusive signifikansvärden. Överlag är de boende nöjda med renoveringen, med informationen de fått i samband med renoveringen och med evakueringen. Det finns ett signifikant samband mellan att äldre är mer missnöjda med renoveringen än de yngre. Analysen visar också på signifikanta samband kopplat till område.

renovering

enkäter

hyresbostäder

kvalitativa studier

flytt

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Lina Jonsdotter

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Alexander Knutsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Joakim Forsemalm

Consencus in energy renovation: The tenant in focus

Swedish Energy Agency (49592-1), 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Subject Categories

Geriatrics

Civil Engineering

Construction Management

Other Social Sciences

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

6/2/2022 6