Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i sverige
Report, 2019

Sveriges natursköna kust med vidsträckta skärgårdar erbjuder fantastiska förhållanden för fritidsbåtliv. Idag finns uppskattningsvis mer än 700 000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna i världen sett till befolkningsmängden. Kustens vågskyddade skärgård ger också goda förutsättningar att förvara fritidsbåtar vid bryggor, och idag täcks stora områden av bryggor och småbåtshamnar. Det stora antalet båtar
och bryggor kan ge betydande effekter på miljön, men kunskapen om fritidsbåtlivets sammanlagda påverkan på Sveriges kustmiljöer har hittills varit bristfällig. Havsmiljöinstitutets mål med denna rapport har varit att sammanställa kunskapsläget kring hur fritidsbåtar påverkar grunda kustekosystem i Sverige, samt bedöma omfattningen av denna påverkan och om utveckling är hållbar. Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen
av en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet genom att sammanställa vetenskaplig kunskap inom detta område på ett lättillgängligt sätt. Sammanställningen visar att det finns ett starkt stöd i den vetenskapliga litteraturen för att fritidsbåtar ger upphov till många negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika fysiska strukturer och aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. En ökad utbredning av småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden medför förluster av viktiga bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljöförhållanden lokalt. Muddrings- och dumpningsaktiviteter leder till ökad uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och miljögifter över stora områden, vilket bland annat påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer stör också fiskar och däggdjur. Vidare medför användning av fritidsbåtar betydande utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från båtbottenfärger och förbränningsmotorer. Drygt 60 % av alla bryggor och småbåtshamnar återfinns i grunda (<3 m), vågskyddade områden med mjukbottnar, trots att de endast utgör en fjärdedel av kustens totala grundområden. Dessa områden lämpar sig väl för båtförvaring, men är också en av kustens mest produktiva och värdefulla miljöer. Grunda mjukbottnar är en viktig miljö för olika kärlväxter och kransalger, som i sin tur utgör viktiga uppväxthabitat för många olika fiskarter och kräftdjur. Rapporten visar att dessa miljöer är extra känsliga för en majoritet av de störningar som fritidsbåtlivet ger upphov till. Sammantaget medför detta att fritidsbåtslivet i förhållande till sin omfattning genererar stora skador på miljöer med höga naturvärden.

fritidsbåtar

miljö

Hållbarhet

miljöpåverkan

Author

Per-Olav Moksnes

University of Gothenburg

Louise Eriander

University of Gothenburg

Joakim Hansen

Stockholm University

Jan Albertsson

Umeå University

Mattias Andersson

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Ulf Bergström

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Julia Carlström

Naturhistoriska riksmuseet

Jenny Egardt

University of Gothenburg

Ronny Fredriksson

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Lena Granhag

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Fredrik Lindgren

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Kjell Nordberg

University of Gothenburg

Ida Wendt

University of Gothenburg

Sofia Wikström

Stockholm University

Erik Ytreberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Biological Sciences

Earth and Related Environmental Sciences

Other Natural Sciences

Publisher

Swedish Institute for the Marine Environment

More information

Latest update

11/30/2020