Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i sverige
Rapport, 2019

Sveriges natursköna kust med vidsträckta skärgårdar erbjuder fantastiska förhållanden för fritidsbåtliv. Idag finns uppskattningsvis mer än 700 000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna i världen sett till befolkningsmängden. Kustens vågskyddade skärgård ger också goda förutsättningar att förvara fritidsbåtar vid bryggor, och idag täcks stora områden av bryggor och småbåtshamnar. Det stora antalet båtar
och bryggor kan ge betydande effekter på miljön, men kunskapen om fritidsbåtlivets sammanlagda påverkan på Sveriges kustmiljöer har hittills varit bristfällig. Havsmiljöinstitutets mål med denna rapport har varit att sammanställa kunskapsläget kring hur fritidsbåtar påverkar grunda kustekosystem i Sverige, samt bedöma omfattningen av denna påverkan och om utveckling är hållbar. Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen
av en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet genom att sammanställa vetenskaplig kunskap inom detta område på ett lättillgängligt sätt. Sammanställningen visar att det finns ett starkt stöd i den vetenskapliga litteraturen för att fritidsbåtar ger upphov till många negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika fysiska strukturer och aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. En ökad utbredning av småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden medför förluster av viktiga bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljöförhållanden lokalt. Muddrings- och dumpningsaktiviteter leder till ökad uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och miljögifter över stora områden, vilket bland annat påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer stör också fiskar och däggdjur. Vidare medför användning av fritidsbåtar betydande utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från båtbottenfärger och förbränningsmotorer. Drygt 60 % av alla bryggor och småbåtshamnar återfinns i grunda (<3 m), vågskyddade områden med mjukbottnar, trots att de endast utgör en fjärdedel av kustens totala grundområden. Dessa områden lämpar sig väl för båtförvaring, men är också en av kustens mest produktiva och värdefulla miljöer. Grunda mjukbottnar är en viktig miljö för olika kärlväxter och kransalger, som i sin tur utgör viktiga uppväxthabitat för många olika fiskarter och kräftdjur. Rapporten visar att dessa miljöer är extra känsliga för en majoritet av de störningar som fritidsbåtlivet ger upphov till. Sammantaget medför detta att fritidsbåtslivet i förhållande till sin omfattning genererar stora skador på miljöer med höga naturvärden.

fritidsbåtar

miljö

Hållbarhet

miljöpåverkan

Författare

Per-Olav Moksnes

Göteborgs universitet

Louise Eriander

Göteborgs universitet

Joakim Hansen

Stockholms universitet

Jan Albertsson

Umeå universitet

Mattias Andersson

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Ulf Bergström

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Julia Carlström

Naturhistoriska riksmuseet

Jenny Egardt

Göteborgs universitet

Ronny Fredriksson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Fredrik Lindgren

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Kjell Nordberg

Göteborgs universitet

Ida Wendt

Göteborgs universitet

Sofia Wikström

Stockholms universitet

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Geovetenskap och miljövetenskap

Annan naturvetenskap

Utgivare

Havsmiljöinstitutet

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-30