EUREKA ITEA3 AIToC
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

 Syfte och mål med AIToC är att utveckla en integrerad verktygskedja för utveckling av produktionssystem och tillverkningsberedning som stöder beslutsfattande från en tidig fas. Den planerade verktygskedjan ska stödja formaliserad och automatiserad analys av krav, datorstödd generering av, processberedning, simuleringsmodeller och generering och optimering av layout. Målet med integration av verktygskedjan är att hitta lösningar för kommunikation/datautbyte mellan verktyg och plug & play-funktioner i skapandet av en komplett simulerad miljö av systemet. Förväntade effekter och resultat: Genom att använda AI-tekniker för att hantera och dra nytta av de stora mängder data som finns i produktion idag, kan man nyttja erfarenheter från befintliga lösningar och skapa modeller som kan återanvändas. Integration av verktygskedjan med hjälp av standardisering och neutrala filformat, högre grad av automatisering och möjlighet att utvärdera fler alternativa lösningar kommer att ha en betydande inverkan på effektivitet (kostnad), kvalitet på modeller och ledtid för simuleringar i industriellt sammanhang. Ny funktionalitet kommer också att tillhandahållas. Upplägg och genomförande: Projektet kommer inledningsvis följa en traditionell projektmodell och tidsplanering, samt på övergripande nivå specificera krav och koncept för lösningar. I respektive tekniska arbetspaket och speciellt med koppling till olika industriella demonstratorer ska arbetet styras genom regelbundna arbetsmöten och till en del använda ett "agilt” arbetssätt för att fokusera samverkan och testa lösningar. Projektet har minst två nationella konsortier med stora möjligheter till tvärfunktionellt samarbetet mellan parter och till stor del gränsöverskridande.

Deltagare

Martin Fabian (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

Algoryx Simulation AB

Umeå, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-01947
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Publikationer

2024

On intelligent automation systems

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28