Digitaliserad målkonfliktshantering i komplexa projekt – Visualisering av miljödata kopplat till hälso-och hållbarhetseffekter
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Hur kan visualisering av miljö och hälsodata i en samordningsmodell stödja kvalitetssäkring under en planeringsprocess av infrastrukturprojekt? Detta är huvudfrågan för det här projektet.

Det tvärvetenskapliga projektet MålVis ingår i det större projektet MiljöVis II. MålVis berör management inom samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering inom stadsutveckling. Detta kopplar till styrnings- och ledningsprocesser för urban utveckling, vilket innebär att hantera olika ledarskapsroller, projektperspektiv, upphandlingskrav och planeringsprocesser. Urbana infrastrukturprojekt kan ha olika ägare med olika agendor. Olika roller hos olika aktörer inkluderar t ex beställare, projektledare, planerare, specialister m fl hos myndigheter, kommunala bolag och företag. Som exempel på olika projektperspektiv vid utvecklandet av t ex en järnväg eller ett stationsområde kan nämnas hänsyn till kulturvärden, beaktande av sociala eller miljömässiga kopplingar till närmiljön, samt väl fungerande byggbara lösningar. Projektet fokuserar specifikt på integrerade processer i tidiga skeden av planering, hur man kan integrera olika typer av data, och på hur man kan använda samordningsmodeller för att enklare kvalitetssäkra och säkerställa trygga beslut, framförallt i komplexa projekt. Utvecklingen av samordningsmodeller i projektet möjliggör succesiv uppföljning under planeringsprocessen för att minimera negativ påverkan och därmed minska målkonflikter. Viktigt för undersökningen är också målgruppsanalyser.

Projektet har kopplingar till kompetenscentret Digital Twin Cities Centre (DTCC) genom medverkande Chalmersforskare och användning av centrets Digital Twin-plattform. DTCC utvecklar konceptet digitala tvillingar (digital kopia av den planerade och fysiska verkligheten) för städer, baserat på interdisciplinär forskning i arkitektur, teknik, projektledning, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering. 

Projektet syftar till att vidareutveckla och skala upp digitala visualiseringslösningar, vilka tagits fram inom pilotprojektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller (TRV 2020/9876) för parametern buller. I det föreslagna projektet ökar vi komplexiteten och utvecklar metoder för att visa flera parametrar samtidigt i en 3D-modell. Vi har valt att fokusera på Trafikverkets tre miljöområden luft, buller och sociala konsekvenser för att kunna få en mer heltäckande lägesbild, kunna göra jämförelser och identifiera målkonflikter mellan olika områden, samt mellan olika områden och parametrar. Sådana metoder kommer att kunna stödja beslutsfattande, vilket i sin tur kan bidra till positiv påverkan på hälsa och ökad hållbarhet. De framtagna lösningarna ska kunna implementeras i Trafikverkets komplexa objektorienterade informationsmodeller (samordningsmodeller).

Deltagare

Beata Stahre Wästberg (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Vasilis Naserentin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Susanne Van Raalte

Unknown organization

Samarbetspartners

Digital Twin Cities Centre

Gothenburg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-18