Operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan operationaliseras och utvärderas inom vård och omsorg i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen. Syftet är att bidra till ökad kunskap om operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg och då speciellt utvecklingen av kvalitetskriterier som är enkla att tillämpa för både upphandlande enheter och vårdtjänstleverantörer, utgående från både patienters och vårdmedarbetares situation. Frågeställningarna i detta projekt belyser operationalisering av kvalitet, hur och i vilken utsträckning kvalitet utvärderas, vilka betydelse användningen av kvalitetskriterier får för patienter och vårdmedarbetare samt hur hela förfarandet kan göras effektivare och bättre för patienter och vårdmedarbetare. Vi avser att belysa detta genom kvantitativa och kvalitativa studier av upphandlingsdokumentation och genom kvalitativa studier i form av intervjuer, och observationer med människor som är berörda av upphandlingsprocessen. Även om det idag finns forskning kring tjänstekvalitet och användning av kvalitetskriterer behövs kunskap om hur sådana kriterier kan förstås i en kontext där en tjänst kontraheras mellan två parter men det är en tredje part, d.v.s. vårdtagaren/patienten, som ska ta del av tjänsten. Särskilt stort är behovet av att undersöka hur kvalitet operationaliseras, utvärderas och följas upp i denna kontext. Vi tror att genom att studera kvalitet vid upphandling av vård och omsorg kan vi bidra till att bättre förstå begreppet kvalitet och dess innehåll för välfärdsorganisationer.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Industriell kvalitetsutveckling

Jan Bröchner

Professor emeritus vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Forte

Projekt-id: 2013-0462
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Op...

Skapat

2015-02-10