Integrerat mjölk och nötkött - effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekonomi
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Knappt 60 % av det svenska nötköttet kommer idag från mjölkproduktionen. Desto mer effektiv mjölkproduktionen blir i termer av mjölkavkastning per ko desto mindre del av köttet kommer att produceras från mjölkdjur. Detta har flera effekter, intensiv mjölkproduktion kräver mer spannmål och proteinfoder, och baseras i mindre grad på bete. Dessutom innebär intensivare mjölkproduktion att mer nötkött måste produceras från köttrasdjur, och det är väl känt att det sådant kött generellt orsakar större utsläpp av växthusgaser och kräver mer mark än kött från mjölkdjur. Detta projekt avser att undersöka vad de miljömässiga konsekvenserna skulle bli om mjölkproduktionen istället för att fortsätta mot allt högre avkastning per ko skulle bli ekologisk och mindre högavkastande. I projektet kommer vi att samla in data över vad kor äter beroende på hur mycket mjölk som produceras, samt var värdefull naturbetesmark finns i Sverige. Därefter kommer en modell att utvecklas för att studera miljökonsekvenserna av olika sätt att producera nötkött och mjölk. I projektet kommer vi att studera växthusgasutsläpp, energianvändning, kväveförluster, areal som betas, hur mycket kol som lagras in i marken samt hur mycket mark som används utan bekämpningsmedel och vilka effekter detta kan ha toxiska effekter i sötvatten. Målsättning är att se om det går att hitta ett sätt att producera mjölk och nötkött som i högre grad baseras på bete, använder mindre kemikalier, leder till förbättring av marken genom kolinbindning, men som också har relativt låga utsläpp av växthusgaser och kväveläckage. Inom projektet kommer vi också att utvärdera om det finns målkonflikter, så att kanske miljön förbättras på ett sätt, men försämras av ett annat. Dessutom kommer vi analysera hur det ekonomiskt skulle påverka den enskilde bonden om hen skulle övergå till ekologisk mjölkproduktion med lägre mjölkproduktion per ko. Syftet med projektet är alltså att hitta ett robust sätt att producera mjölk och nötkött, som ger höga mervärden för miljön samtidigt som det ger goda ekonomiska förutsättningar för den enskilde lantbrukaren.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-04-17