Ekotoxikologiska effekter av Seawater Srubbing och dess koppling till havsförsurning
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Utsläpp av partiklar och de försurande ämnena svaveldioxider (SOX) och kvävedioxider (NOX) till luft kan påverka både mänsklig hälsa och miljön negativt. Med det i åtanke har IMO (International Maritime Organization) framtagit en konvention som kräver att sjöfarten övergår från att förbränna tjockolja med högt svavelinnehåll till att använda ett dyrare lågsvavligt bränsle. Det finns dock farhågor att kostnadsökningen kommer medföra en viss förflyttning av transporter från sjö till land. En sådan utveckling skulle underminera konventions syfte att minska emissioner av framförallt partiklar till luften. En alternativ metod som lyfts fram av IMO är seawater scrubbing (SWS) där fartygsavgaserna tvättas i havsvatten istället för att släppas ut i luften. På så vis kan fartyg fortsätta att använda den billigare tjockoljan utan att bidra till en försämrad luftkvalitet. Däremot finns det en risk att det kraftigt försurade och potentiellt giftiga SWS-vattnet kan utgöra en risk för känsliga havsmiljöer. Då det i nuläget inte finns några studier på hur SWS påverkar den marina miljön har myndigheter som t.ex. svenska sjöfartsverket tvingats inta en vänta-och-se-attityd till SWS. Det föreslagna projektet ämnar utföra en miljöriskbedömning av SWS i olika vatten runt den svenska kusten genom användande av ett flertal biologiska testmetoder. Dessutom kommer en exponeringsbedömning att utföras för att bedöma vilka mängder SWS-vatten som kommer att tillföras miljön vid storskaligt användande.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Ida-Maja Hassellöv

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 210-2012-1298
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-10-05