Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent (3iii)
Forskningsprojekt, 2009 – 2014

Byggherrar har en avgörande betydelse för en hållbar utveckling av den byggda miljön, både i enskilda projekt och för utvecklingen i byggsektorn i stort. Inom Byggherrarna, en intresseorganisation för professionella byggherrar, har man uppmärksammat positiva erfarenheter av demonstrationsprojekt och ser en stor potential i att använda dessa för att utveckla modeller för hur byggherrar kan arbeta mer aktivt för att driva innovation och utveckling.

Som ett första steg har man tagit initiativ till en prototyp till en ?byggherreguide? för demonstrationsprojekt baserad på forskning som bedrivs vid Chalmers Arkitektur. Byggherreguiden använder demonstrationsprojektet som ?verktyg? för utvecklingsarbete och som bas för samverkan mellan forskare och praktiker. Byggherreguiden har arbetats fram i samverkan med drivande byggherrar, och fortsatt forskning behövs för att utveckla guiden så att den kan stödja flera olika kategorier av byggherreorganisationer i olika situationer. Tidigare forskning visar på demonstrationsprojektets stora potential att stödja innovation och utveckling i enskilda projekt, men också på den långsamma spridningen till sektorn i övrigt.

Som ett sätt att överbrygga problemen med kunskapsöverföring initierades Formas-BIC projektet ?Demonstrationsprojekt som arena? på Chalmers Arkitektur. Projektet använde sig av en forskarstyrd arena där praktiker och forskare samlades kring ett antal pågående demonstrationsprojekt. Resultaten har bildat grund för ökad samverkan mellan ingående praktiker och forskare och ökat spridningen av kunskap mellan projekten och från de enskilda projekten till sektorn. Projektet har inte direkt berört hur innovationsprocesserna bedrivits i de ingående organisationerna, vilket är en central fråga för användningen av den kunskap som kommit fram demonstrationsprojekten.

Avsikten med det nya projektet är att i praktiken prova prototypen till en byggherreguide för demonstrationsprojekt och vidareutveckla den till ett managementstöd för byggherrar, samt att utveckla sätt att arbeta med demonstrationsprojekt som är förankrade i byggherrarnas egna arbetssätt och som därmed har bättre förutsättningar att bli långsiktigt tillämpade. Projektet har också som avsikt att öka kunskaperna om innovationsstrategier och implementeringsarbete hos byggherrar. Projektet kommer också att studera byggherrarnas behov av externt stöd i innovationsprocesserna och byggherrens roll i relation till andra viktiga aktörer i byggprojektet. Vidare har projektet som avsikt att utveckla former för samarbete mellan byggherrar och forskare där praktikerna tar en mer aktiv roll i att driva en arena och i att utföra forskningsuppgifter i samarbete med forskare. I centrum för projektet finns en grupp med aktiva byggherrar (Älvstranden Utveckling AB, Fortifikationsverket, Lokalsekretariatet i Göteborg) med varierande erfarenheter av innovation i byggandet och med avsikt att ägna sig åt utveckling genom demonstrationsprojekt.

Under projektets gång kommer forskarna att studera de utvecklingsprocesser som pågår och tillsammans med praktikerna stötta de demonstrationsprojekt som startas. En arena kommer att användas för fortlöpande gemensamma aktiviteter. Under projektets gång förväntas fler byggherrar knytas till projektet via Byggherrarnas spridning av resultat. Arenan kommer att ha utbyte och gemensamma aktiviteter med andra forsknings- och praktikernätverk som arbetar för en aktiv byggherreroll inom utveckling av mer hållbart byggande, både nationellt och internationellt med fokus på de nordiska länderna och Nederländerna.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Fortifikationsverket

Eskilstuna, Sweden

Lokalförvaltnigen Göteborg Stad

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2009-205
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/3...

Senast uppdaterat

2017-01-11