Miljövänlig och effektiv utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Syftet med projektet är att med miljövänliga och effektiva metoder ta tillvara sällsynta jordartsmetaller från källor som i dagsläget inte betraktas som råvarumaterial, till exempel restprodukter från annan gruvindustri. Genom noggranna analyser och innovativa lakningsmetoder som följs upp av effektiva extraktionsmetoder, skall behoven av REE bättre kunna tillgodoses. Genom ett ambitiöst program för kunskapsdelning skall resultatet kunna nå ut till både industri och akademi. Projektets resultat skall ge möjlighet att ta ännu ett steg mot cirkulär råmaterialhushållning. Projektet skall säkra att kunskap om uthållig mineralproduktion förvärvas och sprids samtidigt som nya metoder testas. Projektsamarbetet skall ge ett uthålligt angreppssätt på hela produktionskedjan som ger miljövinster och bättre ekonomi.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Teodora Retegan Vollmer

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27