Koldioxidinfångning från biobränslen med CLC
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Genom infångning av fossilt CO2 undviks ökade halter av koldioxid i atmosfären. Men med infångning av CO2 från biobränslen kan potentiellt CO2-halten i atmosfären sänkas. Detta projekt syftar till att anpassa förbrännings- och CO2-infångningstekniken chemical-looping combustion till biobränslen och på så sätt göra biobränsleförbränning, inte bara koldioxidneutralt utan också till en koldioxidsänka. Hörnstenen i CLC är en metalloxid som transporterar syre från luft till bränslet. Anpassningen av CLC till biobränsle handlar därför i första hand om att hitta nya, eller modifiera befintliga syrebärare samt att se hur dessa beter sig i närvaro av askor och tjäror som är specifika för biobränslen. Idealt kan materialet till dessa syrebärare tas från restprodukter från avfallshantering vilket också leder till minskade avfallsmängder, eller åtminstone en längre tids användning av materialen. Detta projekt ämnar testa ett antal avfallsmaterial som syrebärare och interaktion mellansyrebärare och bioaska. I ett specialfall av CLC körs processen med syreunderskott resultatet blir då en reformerings eller förgasningsprocess som kan användas för att framställa biogas.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Pavleta Knutsson

Senior forskare vid Oorganisk miljökemi

Teodora Retegan Vollmer

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Britt-Marie Steenari

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Göteborg Energi, Forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ko...

Senast uppdaterat

2020-03-27