Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

Katalysatorer används idag inom en lång rad viktiga områden som t.ex. för raffinerimng av bränslen, tillverkning av kemikalier, syntes av konstfibrer och för rening av avgaser från förbränningsmotorer. Katalysatorer har även en central roll för omställningen till ett hållbart samhälle. Katalysatorer påskyndar reaktioner och möjliggör att reaktioner kan ske vid betydligt lägre temperaturer än motsvarande ireaktioner utan katalysator. Man känner till ett stort antal katalysatorer men man vet oftast inte i detalj hur de verkar. En särsikilt viktig pusselbit i detta sammahang är hur det s.k. aktiva sätet på katalysatorns yta är beskaffat. I projektet kommer röngenabsorptionsspektrokopi, vilket är en metod som är lämplig för att studera katalysatorer under verkliga förhållanden med, att användas. Tillsammans kommer en experimentellt och en teoretiskt inriktad doktorand att utveckla en metod för att studera aktiva säten under katalytiska reaktioner. Projektet väntas få stor betydelse för katalysforskningen i Sverige.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-5009
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-11