Enzymer upptäckt och produktion i Vietnam för produktion av hållbara biobränslen och biokemikalier
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Alla i Europa verkar tala om bioekonomi. Men vad är bioekonomi? Bioekonomi innebär att vi tar allt vi behöver från naturen, utan att skada vår miljö. Vi minskar föroreningsmängden till ett minimum, vi använder inte olja som transportmedel för våra bilar, vi använder inte plast eller något som inte kan återanvändas eller återvinnas, eller ännu bättre, brytas ner biologiskt. Allt vi använder produceras med minsta möjliga miljöpåverkan och inget går till spillo. Vi använder träd och marina växter på ett kontrollerat sätt att vi inte skadar ekosystemet och vi producerar bioplast, bioetanol och andra biokemikalier. För att uppnå detta måste det material vi samlar in från träden och marina växter, biomassa, förberedas på ett sådant sätt att det blir lättare att använda den. Vad gäller bioplaster, måste vi skilja olika komponenter i biomassan och ändra vissa av deras egenskaper. För produktion av biokemikalier, måste vi bryta ner biomassan till små osynliga delar, socker, som nästan är som sockret som vi använder i vårt kaffe eller te. I Europa försöker vi göra bioekonomi en realitet, men i låginkomstländer, som Vietnam, behöver det mycket mer ansträngning för att uppnå det. Fattigdom, brist på kunskap och teknik samt okunskap om konsekvenserna av vårt fossila beroende liv, gör det svårare för människor att förstå de positiva effekterna av den biobaserade ekonomin, inte bara där men i hela världen. Detta projekt syftar till att ge nödvändiga kunskaper, tillgång till teknik och nya idéer, som kommer att hjälpa Vietnam att utveckla egna bioraffinaderier. Bioraffinaderi är som en fabrik som tar biomassa, liksom den del av vete eller ris som inte äter vi, behandla det med enzymer eller andra metoder och sedan producera biobränslen eller biokemikalier, med hjälp av en jäst likartad med den som vi använder för att göra bröd, öl eller vin. Produktionen av dessa biokemikalier kommer att ge till Vietnam fler jobbar, högre levnadsstandard, men också att förstå om vikten att minska beroendet för fossila bränslen och slösa naturresurser. Idag är tonnen av biprodukter från jordbruket brännas eller bortskaffas. I detta projekt kommer vi att söka efter nya mikroorganismer och enzymer som kan bryta ner biomassan till socker. Dessutom kommer vi att utvärdera olika enzymblandningar för djurfoder och för etanolproduktion.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

George E Anasontzis

Industriell Bioteknik

Silvia Hüttner

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Johan Larsbrink

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Göteborg, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2014-3523
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26