Matematisk modellering av storskalig integration av variabel elproduktion - en ny modelleringsparadigm
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

EU:s färdplan 2050 konstaterar att utsläppen av växthusgaser måste minska med ca 85% fram till år 2050 för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 2°C. Förnybara energikällor spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart elsystem, och variarande energikällor (variable renewables, VRE), som vind- och solkraft, kommer att utgöra en betydande andel av dess kapacitet. VRE är icke-reglerbara, vilket innebär att produktionen är intermittent. I projektet modelleras ett elsystem med stor andel VRE, dels med en fin tidsdiskretisering - för att beskriva stora och snabba variationer - dels en spatial dimension - för att fånga upp korrelationer av VRE-produktion mellan regioner och balansera resulterande tidsvariationer hos produktionen. Matematiska modeller och lösningsmetodik utvecklas i projektet för analys av motsvarande problemställningar. Exv erfordrar variabiliteten hos VRE-produktionen ett ramverk som medger en stokastisk modellering av densamma. För att kunna lösa probleminstanser motsvarande realistiska Europeiska scenarier - med flera delvis motstridiga mål - krävs att de matematiska modellerna och lösningsmetoderna medger effektivast möjliga beräkningar. De utvecklade modellerna används sedan som verktyg för analys av framtida VRE-dominerade elsystem m a p total produktionskostnad, kortsiktiga variationer i produktionen, momentan produktionsnivå samt total produktion - givet exv minskade CO2-utsläpp eller regionala krav på en viss andel förnybar el.

Deltagare

Ann-Brith Strömberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Lisa Göransson

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Caroline Granfeldt

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Filip Johnsson

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Michael Patriksson

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Lina Reichenberg

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-05