Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Översvämningar orsakade av skyfall har under de senaste åren orsakat svåra skador på infrastruktur i Sverige och övriga Skandinavien. Framtida klimatscenarior pekar på ännu kraftigare regn i regionen vilket kräver en effektivare hantering av dagvatten än idag. Detta projekt kommer att utveckla lösningar för hur existerande byggnader kan användas till att hantera dagvatten i urbana områden. Huvudsyftet är att öka den yta som kan användas för fördröjning av dagvatten genom att använda de befintliga taken i staden. Laborativa försök i kombination med beräkning av lokala regnmängder ger goda förutsättningar för att optimera placeringen av absorberande tak. Projektgruppen består av forskare från Sverige och Norge vilka kompletteras av nyckelkompetenser från byggnation, vatten- och miljöförvaltning samt fastighetsförvaltning. Projektet har ett högt samhällsvärde eftersom det utgår från ett preventivt och proaktivt synsätt på hur samhällets sårbarhet kan minskas. Genom att bättre använda den befintliga infrastrukturen kan nödvändiga satsningar för att öka samhällets robusthet göras på de platser där effekten blir maximal. På detta sätt används samhällets resurser optimalt.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Kaj Pettersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Framtiden

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Sintef Byggforsk

Trondheim, Norway

SMHI

Norrköping, Sweden

Veg Tech

Vislanda, Sweden

Finansiering

Veg Tech

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Framtiden

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Göteborgs Stad

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Formas

Projekt-id: 2015-173
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Sintef Byggforsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-10