Migrationens ojämna geografi
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Från 1 mars 2016 gäller att anvisade kommuner skall kunna ordna bostad till de nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag 2016:38). Det är Länsstyrelsen som beslutar om kommuntal, och som har det övergripande ansvaret för att det sker en regional samordning av arbetet med att planera, organisera och genomföra insatser för att ordna bostäder för nyanlända. Tiden från anvisning till etablering får inte överstiga två månader. Ambitionen med lagen är att den skall ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landet, och även skapa bättre förutsättningar för nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet med de två delstudier som skisseras här är att granska hur tre kommuner i Västra Götalandsregionen har hanterat sitt försörjningsansvar, och vilka konsekvenser den nya lagen har fått gällande rumslig inkludering av nyanlända. Är det rimligt att dra slutsatsen att lagen har lett till ökad rättvisa? I delstudie 1 fokuserar vi två kommuner med vikande befolkningsunderlag, och i delstudie 2 studerar vi Göteborg.

Deltagare

Kristina Grange (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Henrietta Palmer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Skaraborgs kommunalförbund

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Göteborgs Stad

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mistra Urban Futures

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-10