Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

För att skapa en hållbar transportinfrastruktur är det av största vikt att hindra föroreningsspridning från våra vägar och att detta görs på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Detta projekt avser att ta fram en vägledning för utformning av underhåll av, alternativt inbyggda funktioner i, vägmiljön för att möta den globala miljöproblematiken med mikroplaster och andra föroreningar från vägtrafiken. I våra städer pågår flera stora infrastrukturentreprenader som genererar tung trafik med ett högre slitage av vägbanan och en risk för större nedsmutsning när smuts dras med från byggarbetsplatserna. I denna studie jämförs olika tekniker och metoder för att rena fordon, gator och vägdagvatten från smuts och föroreningar och identifiera de bästa metoderna för att förhindra spridning till omgivande naturmiljö och vatten. Den viktigaste frågeställningen ur ett hållbarhetsperspektiv är: vilken kombination av metoder och tekniker som är mest hållbar och effektiv? Resultatet från projektet kommuniceras, sprids och ger vägledning för att kunna implementera innovativa underhållsmetoder och tekniker.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur hållbar och effektiv gatusopning, fordonstvätt, sedimentation och alternativa sorptionsfilter, eller kombinationer av dessa, är för att skydda dagvatten och mottagande recipient från förorening av fast material (smuts), mikroplaster, organiska miljögifter och metaller. För att göra en hållbarhetsbedömning testas och utvecklas befintliga metoder för multikriteribeslutsanalys. Beslutsanalys används för att värdera och jämföra de olika metodernas hållbarhet avseende minskad nedsmutsning, sociala aspekter, minskad risk för spridning av mikroplaster och andra föroreningar, enkelhet att använda, implementeringsbarhet, underhållsbehov, material- och energiförbrukning, livslängd och livscykelkostnader. Projektet stödjer utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar och bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Projektet bidrar till InfraSwedens2030s delmål om att ”Minska miljö och klimatpåverkan” genom att minska miljöpåverkan från anläggning, drift och underhåll av gator i urbana miljöer och anknyter till fokusområdet ”Tillståndsbedömning och drift- och underhållsmetoder”. Ansökan uppnår effektmålet om en ”Smart, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt av infrastruktur”.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, NCC AB, Väg och trafik-forskningsinstitutet och Göteborgs kommun och utförs inom ramen för FRIST kompetenscentrum. I referensgruppen för det pågående doktorandprojektet har vi även representanter från Trafikverket, Norska statens Vegvesen, Gryyab AB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och RISE som även ingår i referensgruppen för detta projekt.

Projektet utförs i form av två fallstudier i Göteborg: gator sopas för att se hur effektivt olika föroreningar och partiklar kan reduceras och effekter på dagvattenkvalitén studeras genom flödes-proportionell provtagning. Behov av hjultvätt av entreprenadfordon utvärderas utifrån en håll-barhetsbedömning. Fordon tvättas för att se hur effektivt förekomsten av smuts och olika föroreningar kan reduceras. Multikriteribeslutsanalys testas och utvecklas för att värdera de olika metodernas hållbarhet.

Deltagare

Ann-Margret Hvitt Strömvall (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Maria Aronsson

Unknown organization

Karin Björklund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Markiewicz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Malin Norin

Unknown organization

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00652
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-14