Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Tillgången till rent dricksvatten ses ofta som en självklarhet i Sverige. Vi har normalt sätt god tillgång på vatten från sjöar och grundvattenmagasin som kan användas för att förse hushållen med dricksvatten. Skadas vattenresurserna kan det dock få mycket allvarliga konsekvenser för såväl enskilda hushåll som livsmedelsproducenter, sjukhus och andra verksamhetsutövare. Kvaliteten och tillgången på vatten i vattenresurserna kan exempelvis skadas av föroreningar som släpps ut från industrier, lantbruk, eller i samband med olyckor på väg eller järnväg. Byggandet av vägar och annan urbanisering kan också skada vattenresurserna. Av dessa anledningar måste potentiella risker analyseras och åtgärder vidtas som skyddar vattenresurserna, samtidigt som ett hållbar urbant samhällsbyggande möjliggörs.

Idag skyddas dricksvattenresurser med hjälp av bl.a. vattenskyddsområden men det finns begränsningar i nuvarande sätt att arbete, vilket bl.a. påpekats av Dricksvattenutredningen. Exempelvis saknas det underlag för att utvärdera och motivera vattenskyddsåtgärder med hänsyn till de positiva och negativa effekter som kan uppstå i samhället.

Syftet med detta projekt är att möjliggöra välgrundade underlag och prioriteringar av skydd av dricksvattenresurser i Sveriges framtida urbana samhällsbyggande. Inom projektet kommer svenska dricksvattenresurser att karakteriseras för att beskriva dess naturgivna förutsättningar samt de risker de är förknippade med och vilka effekter dessa risker och möjliga vattenskyddsåtgärder kan få i samhället. Andra sätt vi människor utnyttjar vattenresurserna utöver som dricksvatten kommer också att belysas, t.ex. för bad och annan rekreation. Baserat på denna karakterisering m.m. kommer det ekonomiska värdet av att skydda dricksvattenresurser att undersökas. Detta görs dels genom att överföra resultat från studier i andra länder, men det kommer också att genomföra så kallade värderingsstudier där människor får ta ställning till olika scenarier gällande t.ex. vattenkvaliteten och baserat på detta beräknas det ekonomiska värdet. Dessa studier kommer att genomföras för svenska dricksvattenresurser då denna typ av underlag idag saknas.

Resultaten från projektet kommer att kombineras i en ekonomisk beslutsanalys av riskreducerande åtgärder för att ge vägledning kring hur skyddsåtgärder kan analyseras.Projektet kommer att ge helt ny kunskap och beslutsstöd för prioritering av vattenskydd i Sverige och möjliggörs genom dess tvärvetenskapligt där ämnesområdena riskbedömning, vattenteknik och miljöekonomi integreras.

Projektet omfattar tre fallstudier som genomförs i nära samarbete med bl.a. vattenproducenter och relevanta lokala och nationella myndigheter.Vattenförsörjning är av högsta prioritet för samhället och tillgången till säkert dricksvatten är ett av milleniemålen som togs av FN år 2000 samt kopplar till flera av Sveriges miljömål. För att uppnå detta och ett hållbart samhällsbyggande krävs metoder och underlag för att utvärdera och prioritera skyddsåtgärder, vilket detta projekt kommer att utveckla.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Nadine Gärtner

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-00202
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-17