Mikroplast i vägdagvatten: förekomst, egenskaper och transportmodellering.
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Nästan 10 % av den årliga plastproduktionen hamnar i våra hav. Till följd av detta, kan mikroplastpartiklar (MP) detekterats i organismer på alla trofiska nivåer i den marina näringskedjan. Uppskattningsvis 70-80 % av de marina MP har sitt ursprung i landbaserade källor. Färska studier visar på förekomst av MP i sötvatten, vilket är alarmerande eftersom vi är beroende av sötvatten för dricksvatten- och matproduktion. En inventering av källor till MP i den svenska miljön identifierade dagvatten från tätorter som en viktig spridningsväg. De största källorna till MP i dagvatten tros vara trafikrelaterade, dock finns idag mycket få studier av MP-förekomst i vägavrinning och dagvattensystem. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om mikroplastpartiklars förekomst och egenskaper i vägdagvatten, samt hur dessa partiklar beter sig i dagvattensystem och transporteras till recipienter.Provtagning och analys av MP i dagvatten och vägdamm från olika typer av vägytor ger information om förekomst av MP i vägdagvatten samt plastpartiklarnas egenskaper. Resultaten används för att utveckla en modell som beskriver transporten av MP från vägar, genom öppna dagvattensystem och slutna avlopp, samt utsläpp i recipient. Detta kommer att ge en förståelse för var i dagvattensystemet eller recipienter MP ackumuleras, samt var i systemet och vilka vattenkvalitetshöjande åtgärder som bör implementeras för att effektivt minska tillförseln av MP från vägar till vattenmiljön.

Deltagare

Mia Bondelind (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Yvonne Andersson-Sköld

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Elly Lucia Gaggini

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ekaterina Sokolova

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-00284
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Statens vegvesen

Projekt-id: B11191 Ferjefri E39
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15