Politiska beslutsfattares förmåga att utveckla en hållbar bioekonomi
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

I Sverige har många initiativatt utveckla avancerade bioekonomiska lösningar, som till exempel smarta biobränslen, gröna kemikalier och material från skogsråvara, fastnat på forsknings- och demonstrationsstadiet istället för att tas i bruk i kommersiell skala. Trots att det finns forskning som ger rekommendationer om vilken slags policy som behövs så har de hittills inte synts till i praktiken. Projektets syfte är därför att undersöka i vilken utsträckning de rekommendationer som ges upplevs som relevanta av relevanta politiska beslutsfattare i förhållande till befintliga politiska mål och strategier samt vilken förmåga politiska beslutsfattare har att översätta rekommendationer från forskare till konkreta mål, strategier och styrmedelsmixer.

Projektet bygger på sex fallstudier av nationella och regionala initiativ till att utveckla och implementera bioekonomistrategier:

(1) Regeringens uppdrag till Formas, Vinnova och Energimyndigheten att utveckla den första bioekonomistrategin (2011-2012).

(2) Näringsdepartementets utveckling av ett nationellt skogsprogram, där realiseringen av en bioekonomi är en central komponent.

(3) Realiseringen av Miljömålsberedningens förslag att utveckla en mer offensiv bioekonomistrategi (2016ff).

(4) Regeringens strategiska samverkansgrupp ”Cirkulär och biobaserad ekonomi” (2016ff).

(5) ”Framtidens bioraffinaderi”-projektet (Västernorrlands län och region Västerbotten.

(6) Västsvenska kemi- och materialklustret (Västra Götalandsregionen).

Deltagare

Anna Bergek (kontakt)

Proprefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Hans Hellsmark

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Johanna Ulmanen

Doktor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-256
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-26