Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark
Rapport, 2009

För utvärdering av data, riskbedömningar och olika typer av prognoser, exempelvis haltminskning efter genomförd sanering, blir statistiska metoder allt vanligare. En korrekt genomförd statistisk dataanalys reducerar det sub jektiva inslaget i utvärderingsprocessen och ger ett ramverk för kvantifiering av osäkerheter. Det finns flera väl genomarbetade kunskapssammanställningar inom statistisk dataanalys, men självinlärningsmaterial kräver en viss förkunskaps nivå. Förkunskaper i statistisk analys varierar kraftigt bland miljöhandläggare vilket inte sällan resulterar i felaktiga tolkningar av föroreningssituationen. Universitets och högskoleutbildningar är utformade för att lösa generella frågeställningar och upplevs ofta väl teoretiska. Samtidigt saknas det fortbild ningsmöjligheter för yrkesverksamma som inriktar sig på specifika ämnes­ områden. Det finns ett behov av att utöka utbildningsmöjligheter inom statistik för miljöhandledare där konkreta frågeställningar som rör förorenad mark tas upp och teoridelen kompletteras med praktiska exempel. Den här rapporten redovisar kursstruktur och material för en 2 dagars utbildning för miljöhand läggare i statistisk dataanalys med inriktning mot förenad mark och grund vatten. Tanken är att kursen kan erbjudas regelbundet och ge grundläggande kunskaper i hur statistik kan tillämpas för förorenade områden. Utbildningen vänder sig till personer med inga eller endast rudimentära förkunskaper inom statistik och datautvärdering. Kursens övergripande mål är att förmedla grundläggande principer inom dataanalys och osäkerhets­ kvantifiering så att i första hand handläggare vid myndigheter, konsultföretag och entreprenörsbolag som arbetar med frågeställningar inom förorenade områden själva ska kunna utföra enklare statistiska analyser samt ställa krav på och kunna tolka resultatet av andras statistiska analyser. Utbildningen planeras som en 2 dagars kurs och kommer att omfatta tre huvudsakliga typer av moment: föreläsningar, övningar samt beskrivning och diskussion av praktiska tillämpningar – fallstudier.

Författare

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Jenny Norrman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-620-5897-5

Mer information

Skapat

2017-10-08