Case Torpa - en arbetsrapport inom forskningsprojektet ReBo
Rapport, 2014

Rapporten är en del av forskningsprojektet “ReBo - strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd från folkhemsperioden”. Projektets mål är att ta fram integrerade beslutsverktyg som sammanväger kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden med miljö-, tekniska och ekonomiska aspekter för att uppnå hållbar renovering. Arbetet har genomförts i en transdisciplinär samverkansarena som förenar aktörer från industrin, akademin och samhället. För att få en konkret utgångspunkt i arbetet har vi studerat tre olika fall, eller Case, av bostadsområden som står inför förändring. Denna rapport dokumenterar ett av fallen, Case Torpa. Torpa är klassat som kulturhistoriskt riksintressant. Fasaderna i gult tegel och ljus puts är enhetligt utformade och visar en stor omsorg om detaljerna. Området är uppskattat men fasaderna har fuktskador som behöver åtgärdas och byggnaderna har hög energiförbrukning. Syftet med Case Torpa var att ta fram en metod för att kunna prioritera och samordna olika renoveringsåtgärder men också att dokumentera och testa en konceptuell modell, kallad ReBo-modellen, för att beskriva bostadsområdets olika värden inför en renovering. Metodutvecklingen genomfördes i en arbetsgrupp som representerade samverkanarenas alla kompetenser. Processen varade i strax över ett år och har innehållit fem Casemöten, flera arenaworkshops med alla partners inom ReBo-projektet, mindre möten mellan olika aktörer samt eget arbete utfört av olika aktörer mellan Casemötena. Dokumentation av metodutvecklingsprocessen är baserad på minnesanteckningar och ljudinspelningar från Case möten och material som har tagits fram av projektpartners. För att testa ReBo-modellen har data och information inhämtats från företag, litteraturstudier, internetsökningar, arkiv, kartor, statistik, driftdata, platsstudier, tekniska inventeringar, samtal och e-mail kontakter. Resultatet av metodutvecklingen är en Strategimatris som innehåller byggnadstekniska åtgärdspaket på en axel och faktorer som påverkar vid renovering på den andra. Matrisen fungerar som ett sätt att få överblick över vad som behöver åtgärdas och tas hänsyn till vid renovering. Som komplement utvecklades också en mall för fördjupning av åtgärdspaket som mer i detalj beskriver hur olika aspekter såsom bevarande, miljö och hälsa påverkar och påverkas vid renovering av ett specifikt paket av byggnadskomponenter. Resultatet av arbetet med ReBomodellen är en detaljerad nulägesbeskrivning av Torpa utifrån ett antal valda paramentrar inom områdena allmän beskrivning, teknisk beskrivning, miljöprestanda, arkitektoniska kvaliteter, sociala kvaliteter, kulturhistoriska kvaliteter, och ekonomisk prestanda. Testet visar att och hur modellen kan tillämpas på ett bostadsområde. Rapporten avslutas med reflektioner kring Case Torpa där möjliga sätt att vidareutveckla processerna kring beslutsfattande vid renovering och fortsatt utveckling av ReBo-modellen diskuteras.

bostäder

renovering

folkhemmet

Torpa

Författare

Annika Danielsson

Chalmers, Arkitektur

Anna Sofia Wannerskog

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Bebo - Beställaregruppen bostäder, 2010-07-01 -- 2013-12-31.

Formas (244-2010-252), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Västra Götalandsregionen, 2010-07-01 -- 2014-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28