Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65
Rapport, 2017

En betydande minskning av energianvändningen per capita kan uppnås genom en kombination av effektivare värme-, ventilations- och kylsystem samt förbättrad termisk prestanda av byggnadens klimatskal. Energibesparingspotentialen har uppskattats vara nära energiförbrukningen inom transportsektorn. Den nuvarande utmaningen är att göra denna potential till en verklighet.

I de flesta industrialiserade länder kommer nya byggnader stå för mellan 10 % och 20 % ökning av energianvändningen för uppvärmning till 2050. Samtidigt står det befintliga byggnadsbeståndet för 80 % av sektorns energianvändning. Renovering av byggnader har därför hög prioritet i många länder.

Högpresterande isoleringsmaterial (superisoleringsmaterial, SIM) kan i hög grad bidra till att lösa denna utmaning om tillförlitlig data (egenskaper och hållbarhet) och säkra implementerings-tekniker tillhandahålls genom hela leverantörskedja (designers, ingenjörer och byggare).

EBC (Energy i Buildings and Communities) är ett program under IEA (International Energy Agency) för att möjliggöra forsknings- och utvecklingssamarbete mellan de 24 medlemsländerna. Annex 65 ”Long-Term Performance of Super-Insulating Materials in Building Components & Systems” är ett projekt under EBC. Syftet är att samla och analysera tillgänglig information om högpresterande isolerings-material för att:

· synliggöra ett decennium av utvecklingsarbete för applikationer inom byggsektorn,
· utveckla experimentella och numeriska verktyg för att tillhandahålla tillförlitliga data (egenskaper och hållbarhet) för slutanvändarna av SIM,
· skriva riktlinjer för säker installation,
· stödja standardiserings- och bedömningsförfaranden,
· förbättra kunskapen och förtroendet hos användaren med hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Resultaten av projekten kommer att publiceras under 2018. Denna rapport sammanfattar den mer omfattande huvudrapporten till IEA EBC programmet.

Bland slutsatserna kan nämnas att värmeledningsförmågan hos SIM är mellan 2–5 gånger lägre än för konventionella isoleringsmaterial som vanligtvis har en värmeledningsförmåga på 0,028-0,032 W/(m·K). Detta betyder att värmeförluster genom byggnadens klimatskal kan reduceras med mellan 50–80 % om tjockleken på SIM är i samma storleksordning som de konventionella isoleringsmaterialen. Teoretiska överväganden och första praktiska tester visade att vakuumisoleringspaneler (VIP), särskilt de med kiseldioxidkärna, förväntas uppfylla kraven på hållbarhet vid byggnadstillämpningar i mer än 50 år. Både VIP och Avancerade porösa isoleringsmaterial (APM) har framgångsrikt installerats under de senaste 15 åren i byggnader. Mätningar och erfarenhet från praktiska tillämpningar sträcker sig emellertid upp till 15 år för VIP och mindre för APM.

hållbarhet

APM

SIM

VIP

högpresterande isoleringsmaterial

avancerade porösa isoleringsmaterial

aerogel

livscykelanalys

superisolering

vakuumisoleringspaneler

Författare

Bijan Adl-Zarrabi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader

Energimyndigheten (2015-002698projekt40798-1), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Energimyndigheten (42856-1), 2016-12-01 -- 2019-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Husbyggnad

Utgivare

Energimyndigheten

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-11