Långtidsstudie av upplevda effekter av VDS (Volvo Dynamic Steering) hos bussförare på linje 55
Rapport, 2019

Trög styrning är ett återkommande problem bland tunga fordon och bussar, vilket kan orsaka besvär i axlar och armar hos förarna. Något som underlättar för förarna är servostyrning och en avancerad vidareutvecklad variant av detta är VDS (Volvo Dynamic Steering). Sommaren 2017 installerades VDS på bussar på linje 55 i Göteborg. Syftet med studien presenterad i den här rapporten var att undersöka hur bussförares upplevda fysiska besvär påverkades över tid av införande av VDS. Studien genomfördes som en longitudinell enkätstudie (fyra enkäter över 1,5 år) kompletterad med intervjuer. I medeltal deltog 14 förare i varje enkätomgång och sex förare kunde följas över alla fyra enkäterna. I samband med enkät 2 och 3 intervjuades också förarna.
 
Resultaten visar tydligt på att de upplevda fysiska besvären i arm, armbåge, handled och hand har minskat under tiden för studien, både sett generellt över hela förargruppen och för de förare som kunde följas genom alla enkätomgångarna. För den senare gruppen hade alla förare som skattade måttliga till mycket starka besvär (tre stycken), en klar minskning till svaga eller inga besvär vid enkät 4. För de övriga tre förarna fanns ingen ökning av skattade besvär för arm, armbåge, handled och hand.

Intervjuerna visade att förarna generellt var väldigt nöjda med VDS och att det var ett mycket uppskattat tillskott för bussarna. Beskrivningar så som ’Guld’ och ’Perfekt’ förekom hos flera förare. Flera av förarna uttryckte också att de fått mindre problem med smärtor i exempelvis axlar och armar sedan VDS installerades. Några konstaterade också att smärtorna återkom så snart de körde andra bussar. Önskemål fanns dock från några förare om att manuellt kunna välja olika grader av hjälp från VDS-systemet.

En faktor som troligen påverkat resultatet var att förarna också kört bussar utan VDS under tidsperioden för studien, både på linje 55 och andra linjer. Om förarna enbart hade kört bussar med VDS kunde det ha vara rimligt att anta att de skattade besvären hade minskat. Men det är också möjligt att de positiva omdömena om VDS hade varit lägre eftersom förarna inte kunnat göra så direkta jämförelser med bussar utan VDS.

Ett grundkrav för en bra förarmiljö är att den inte ska orsaka fysiska besvär. Studien har givit tydliga indikationer om att VDS inte ger upphov till fysiska besvär, och dessutom har användandet av systemet lett till en förbättring för de förare som redan hade besvär. Slutsatsen av studien stärker därför hypotesen att VDS har en positiv inverkan på bussförares arbetsmiljö och upplevda fysiska besvär.

Den främsta begränsningen i studien har varit antalet deltagande förare och därför behövs ytterligare studier för att validera sambandet. En möjlig fortsättning är att studera om förare som kör mycket med VDS utvecklar färre och mindre allvarliga fysiska besvär än förare som inte kör med VDS.

Stadsbussar

Styrning

Fysisk ergononomi

Fysiska besvär

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

AnnTherese Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Långtidsstudie av upplevda effekter av VDS (Volvo Dynamic Steering) hos bussförare

Västra Götalandsregionen (KTN2017-0056), 2017-04-15 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Miljömedicin och yrkesmedicin

Styrkeområden

Transport

Utgivare

Industri- och materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-07