Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial
Rapport, 2020

Syftet med projektet har varit att visa hur superisoleringsmaterial (SIM) kan användas för att spara energi och utrymme, samt bidra till bevarande av kulturhistoriskt viktiga inslag samtidigt som temperatur- och fuktförhållanden i väggar vid renovering i byggnader byggda före 1945 hålls på en säker nivå. Projektet har genomförts av forskare inom områdena byggnadsfysik och kulturvård. Tegelbyggnader i Sverige har varit huvudfokus eftersom det är dessa byggnader som har de största energieffektivitetspotentialerna i hela byggnadsbeståndet. Tegelbyggnader utmanar ofta ingenjörer och arkitekter genom att det ställs motsägande krav på energieffektivitet och bevarande av kulturvärden. Ofta har dessa byggnaders fasader värdefulla karaktärsbärande element som gör dem svåra att tilläggsisolera. Det finns också problem med de byggteknik, teknisk livslängd och bristande termisk komfort inomhus. Utvärdering av inverkan på kulturvärden har framförallt skett genom intervjuer och praktiskt arbete vid studiebesök och granskning av ritningar och bygghandlingar och har utförts av arkitekt och byggnadsantikvarie. Samarbetspartners, knutna till referensgruppen, bidrog till projektet med sin kunskap genom intervjuer, möten och seminarier. I samverkan med IEA EBC Annex 65 har information om olika superisoleringsmaterial och deras egenskaper sammanställts. Ett fullskaligt fältförsök i en övergiven tidigare industribyggnad från 1896 i Forsåkersområdet utanför Göteborg genomfördes. Ett mindre testrum byggdes upp inne i byggnaden invid ytterväggen av massiv tegel. Det genomsnittliga beräknade U-värdet minskade med 69% för 20 mm aerogelbaserad komposit (AB) och 80% för 20 mm vakuumisoleringspaneler (VIP), medan mätningar i testrummet gav en reduktion på 82-83% för AB och 81-84% för VIP. På byggnadsnivå skulle detta innebära att energianvändningen skulle kunna minskas med upp till 20%. Projektet har lett fram till en ökad kunskap om de tekniska svårigheter som finns vid bevarande av kulturvärden och energieffektivisering av byggnader med superisoleringsmaterial. Fördelarna med superisoleringsmaterial, särskilt flexibla material som aerogelfiltar, framgår när detaljer ska bevaras. På grund av de risker invändig tilläggsisolering av ytterväggar medför är det viktigt att först utreda om väggen tillåter invändig isolering, framförallt när det gäller fuktförhållanden i väggen.

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Petra Eriksson

Uppsala universitet

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Energimyndigheten (42856-1), 2016-12-01 -- 2019-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Byggproduktion

Husbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Utgivare

Energimyndigheten

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-20