GOD LUFT- OCH LJUDMILJÖ I STADSPLANERINGEN – EN STUDIE I BYGGNADSTYPOLOGI OCH GRÖNSKA FÖR GOD LUFT- OCH LJUDMILJÖ
Övrigt - Brochure, 2022

Byggnadstypologier och bebyggelsetäthet är variabler inom stadsplanering sompåverkar miljön vid våra bostäder i form av ljudnivåer och luftföroreningar orsakadeav vägtrafik, vilket i sin tur inverkar på välbefinnande och hälsa. I forskningsprojektetMaGNA har vi undersökt bebyggelsens påverkan på buller- och luftkvalitet ivistelsemiljöer som ansluter till bostäder, inklusive ljudnivåer vid fasader. Med hjälpav modell- och fallstudier har olika typer av kvartersstruktur och byggnadsmorfologisimulerats, och exponering för buller- och luftföroreningar har beräknats.För att kunnajämföra buller och luft har vi gjort beräkningar av deras hälsoeffekter genom att skattafunktionsjusterade levnadsår så kallade DALYs. Resultaten visar att hälsoeffekterna avbåde ljud- och luftmiljön påverkas av bebyggelsens utformning och täthet samt gerrekommendationer om utformning för bästa möjliga miljö.

Air pollution

Environmental noise

Disability-Adjusted Life Years (DALY)

Road traffic noise

Urban morphology

Upphovsman

Jens Forssén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Andreas Gustafson

Student vid Chalmers

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Marie Haeger-Eugensson

COWI A/S

Göteborgs universitet

Christine Achberger

COWI A/S

Niklas Rosholm

Göteborgs Stad

Belma Krslak

Göteborgs Stad

Martin Knape

Göteborgs Stad

Öka stadens kapacitet att hantera buller och luftföroreningar med urban morfologi och gröna ytor

Formas (2017-00914), 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.13140/RG.2.2.36316.46728

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-25