Öka stadens kapacitet att hantera buller och luftföroreningar med urban morfologi och gröna ytor
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Luftföroreningar och buller ger betydande negativ inverkan på urbana miljöer internationellt. I svenska tätorters gatumiljö är vägtrafik den största källan till både buller och grova partiklar (PM10) och indikatorerna som kopplar till miljömålen för God bebyggd miljö och Frisk luft visar ingen genomgripande positiv trend.


Fram till i dag har buller och luftkvalitet ofta hanterats separat. Detta är ineffektivt, medför onödiga byggkostnader och kan leda till en onödigt dålig boendemiljö, eller till missade möjligheter till bostadsbyggande. Det föreslagna forskningsprojektet ska resultera i riktlinjer för stadsplanering med syfte att leda till minskad exponering för både luftföroreningar och buller.


Målet med det föreslagna projektet är att utveckla en uppsättning riktlinjer för planering, där effekterna på luftföroreningar och buller kombineras med avseende på urban morfologi (form och placering av huskroppar i förhållande till vägar) och med användandet av grönytor (låg vegetation, buskar och träd).


Projektets arbete sker över disciplinerna akustik, luftkvalitet och arkitektur/stadsplanering i samarbete med två kommuner. Riktlinjerna tas fram genom numerisk modellering för ett flertal fallstudier inklusive två verkligt fall. Kunskapsspridning planeras ske genom de två medverkande städernas interna policy-arbete, en broschyr, workshops och rapporter samt genom vetenskapliga
tidskrifts- och konferensartiklar.

Deltagare

Jens Forssén (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Laura Estévez Mauriz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

COWI A/S

Lygnby, Denmark

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-00914
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-25